ยินดีต้อนรับ

 

องค์การแชร์ ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 


Recent Posts

 • พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
   

  พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

  พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายอำเภอเขมราฐ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ท่านประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  ได้ให้เกีียรติร่วมต้อน  มิสเตอร์ โนโบรุ เซคิกุจิ อัครราชทูตญี่ปุ่น ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น   ตามที่ โรงพยาบาลเขมราฐ ร่ วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพ้ืนฐานและความมนั่ คงของ มนุษย์ (จีจีพี) เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่ น พร้อมจัดซ้ือ ครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน […]

   
   
 • มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ
   

  มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ

  จากการเป็นภาคีทำงานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ประเด็นสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธ์ุของประชากรข้ามชาติ  ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ  ร่วมกับ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โดย ได้มีการดำเนินโครงการร่วมกันมา 2 ระยะแล้ว คือ  ระยะที่ 1 โครงการ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ ( SRH ) ของแรงงานหญิงลาว  ( SRH1) ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2557-2559  ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุและสุขภาพทางเพศ ของแรงงานหญิงลาว ( SRH2)  ระหว่างปี […]

   
   
 • ขึ้นบ้านใหม่ “อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
   

  ขึ้นบ้านใหม่ “อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

  รัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) The Government of Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) สนับสนุนอาคารจำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลเขมราฐ  โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเขมราฐ และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการขอรับสนับสนุนอาคารเพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความละเอียดอ่อน ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน ในการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่ชายแดน   โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ โรงพยาบาลเขมราฐ  และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ” […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ