ยินดีต้อนรับ

 

องค์การแชร์ ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 


Recent Posts

 • เสี่ยวสุขภาพ
   

  เสี่ยวสุขภาพ

  คลิกที่นี้ สำหรับ ppt เสี่ยวสุขภาพ “เสี่ยวสุขภาพ” การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี   นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)/เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนไอเอฟพี ประเทศไทย   บริบททั่วไป      มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ระยะทางยาวกว่า 40 กิโลเมตร ทำให้ลักษณะประชากรในพื้นที่มีคนลาวอาศัยอยู่ทั้งแบบอยู่ถาวรและไป-กลับ จากข้อมูลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน จากสำนักทะเบียนอำเภอเขมราฐ (กรกฎาคม 2559) พบว่ามีผู้ไม่มีสถานในทะเบียนราษฎร์อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 520 คน […]

   
   
 • สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
   

  สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 6 ทุน  ดังนี้ ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน  12,000 บาท  ระดับมัธยม จำนวน 1 ทุน  5,000 บาท ระดับประถม จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท […]

   
   
 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี

      สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ ให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นประจำทุกปี เพื่อการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มอบทุนการศึกษาและติดตามเยี่ยมบ้านเด็กผู้ขาดโอกาสในสังคม  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น  ที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1.เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย โดยเฉพาะประเด็นสุภาวะอนามัยเจริญพันธุ์  2.ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจำนวน ทั้งสิ้น 36 คน อายุระหว่าง 2-58 ปี จากครอบครัวเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง   โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทีมกระบวนกรจาก 1.มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน 2.ภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มมิตรภาพริมโขง กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ