รัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) The Government of Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) สนับสนุนอาคารจำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลเขมราฐ  โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเขมราฐ และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการขอรับสนับสนุนอาคารเพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความละเอียดอ่อน ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน ในการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่ชายแดน   โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ โรงพยาบาลเขมราฐ  และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ” อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ” ซึ่งจะมีพิธีส่งมอบอาคารอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2561 นี้ 

ภาพกิจกรรม 

ภาพที่ 1 นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ และ คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) กล่าวความเป็นมาของการรับการสนับสนุนอาคาร และการใช้ประโยชน์ต่อไป  ภาพที่ 2 นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตักบาตร
ภาพที่ 3 คุณวรพงษ์ หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ รพ.เขมราฐ และภรรยา รวมตักบตร ภาพที่ 4 คุณกฤษณา สมสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริการการปฐมภูมิและองค์รวม ร.พ.เขมราฐ ร่วมตักบาตร 
ภาพที่ 5 คุณโยธกานต์ วงศ์ศรีแก้ว หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค ร.พ.เขมราฐ ร่วมตักบาตร  ภาพที่ 6 ผู้ใหญ่บ้านแสนสุข ร่วมตักบาตร 
ภาพที่ 7 คุณบุญถม ชะนะกาล เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมตักบาตร  ภาพที่ 8 เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิการาม รดน้ำมนต์ให้ญาติโยมที่มาร่วมพิธีขึ้นอาคารใหม่ 
ภาพที่ 9 เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิการาม เจิมป้ายอาคารใหม่   ภาพที่ 10 เจิมป้ายมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  
ภาพที่ 11 ท่านรองนายแพทย์ฯ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน   ภาพที่ 12 ภาพคณะกรรมการรมูลนิธิฯ จากซ้ายไปขวา

1.คุณศุภศรัย สง่าวงศ์ 2.คุณสุปราณี วีระกุล และ 3. นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล 

 

ภาพที่ 13  ภาพบรรยากาศ ความร่วมมือจากหลายส่วนงาน ทั้ง รพ. มูลนิธิฯ และอาสาสมัครชุมชน ในการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระขึ้นอาคารใหม่  ภาพที่ 14  คุณวราภรณ์ ลานนท์ เสี่ยวสุขภาพตำบลนาแวง ร่วมทำบุญตักบาตร จัดเตรียมอาหาร  
 ภาพ 15 ซ้าย -ขวา

1.คุณสุปราณี วีระกุล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 

2.คุณศุภศรัย สง่าวงศ์ คณะกรรมการ มูลนิธิฯ 

3.คุณลัดดา ไวยวรรณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 

4.คุณกฤษณา สมสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริการการปฐมภูมิและองค์รวม ร.พ.เขมราฐ