วันที่ 2- 8 กันยายน 2561 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น  ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้ 

ภาพ การปฐมนิเทศ เพื่อรู้จักความเป็นคนชายขอบ ข้อจำกัด และรู้จักการทำงานโดยภาพรวมของมูลนิธิฯ  ( 2 กย 2561) ภาพ นศ. นั่งรถตุ๊กๆ ชมบรรยากาศเมืองเขมราฐ 

( 2 กย 2561)

ภาพ นศ. รู้จักการใส่ผ้าซิ่น เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอีสาน

( 2 กย 2561)

ภาพ นศ. เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเขมราฐ  ( 2 กย 2561)
นศ. ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกกรรมตำหนิ และการตีตรา 

(3กย 2561)

ภาพ นศ. และผู้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

(3กย 2561)

 
นศ. เยี่ยมชมกลุ่มงานต่างๆของรพ.  ( 3 กย 2561)

 

เจ้าหน้าที่ รพ. เขมราฐ แนะนำนวัตกรรมสุขภาพ กางเกงตรวจภายใน ( 3 กย 2561 ) 
ภาพ บรรยากาศการต้อนรับอันอบอุ่นของชุมชนบ้านไทรงาม 

อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ( 3 กย 61) 

 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ม่วงเฒ่า บรรยายการทำงานด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ  (4 กย.61)  ภาพ บรรยากาศการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในช่วงฤดูฝน  (4 กย.61) 
นศ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมอาสาสมัครชุมชนในงานดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  (4 กย.61) นศ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมอาสาสมัครชุมชนในงานดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  (4 กย.61)
เสีี่ยวสุขภาพ (อาสาสมัครไทย-ลาว) ที่อยู่ในพื้นที่ ทำกิจกรรมร่วมกับ นศ. ในกิจกรรมบิงโก้ การคุมกำเนิด ( 5 กย 61)  เสีี่ยวสุขภาพ (อาสาสมัครไทย-ลาว) ที่อยู่ในพื้นที่ ทำกิจกรรมร่วมกับ นศ. ในกิจกรรมบันไดงู ( 5 กย 61)
ภาพ นศ. และอาสาสมัคร ่ถายภาพที่ระลึกร่่วมกัน  ( 5 กย 61) ภาพ ศูนย์เสี่ยวสุขภาพในชุมชน 
ภาพ ที่ระลึกหลังการแลกเปลี่ยนประเด็น LGBTQIs

(6 กย 61 )

ภาพ นศ. มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแกนนำที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น LGBTQIs (6 กย 61 )
ภาพ บรรยากาศการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชุมชนบ้านไทรงาม  ภาพ บรรยากาศการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชุมชนบ้านไทรงาม 

ภาพ นศ . ศึกษาดูงาน ที่ รพศ.  (7กย 61)

 

ภาพ นศ . ศึกษาดูงาน ที่ รพศ. (7กย 61)

 

ภาพ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง 

นศ.พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และ นศ.พยาบาลจากมหาวิทยาลัยเมโอ (7กย 61)

ภาพ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง 

นศ.พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และ นศ.พยาบาลจากมหาวิทยาลัยเมโอ (7กย 61)