พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายอำเภอเขมราฐ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ท่านประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  ได้ให้เกีียรติร่วมต้อน  มิสเตอร์ โนโบรุ เซคิกุจิ อัครราชทูตญี่ปุ่น ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น  

ตามที่ โรงพยาบาลเขมราฐ ร่ วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพ้ืนฐานและความมนั่ คงของ มนุษย์ (จีจีพี) เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่ น พร้อมจัดซ้ือ ครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 2,449,139 บาท โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ในระดับย่อยอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรง ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ได้เพิ่มพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพและทำกิจกรรมเพื่อรับใช้ผู้มารับบริการและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอใกล้เคียงสืบไปอีกหลายรุ่น โดยผู้มารับบริการมีสถานที่ที่ปลอดภัย ได้รับการบริการที่เป็นมิตร และอาคารฯ แห่งนี้ยังสามารถดำเนินกิจกรรมหลากหลายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยนำพาให้ทุกส่วนของชุมชนเกิดความเป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม พิธิส่งมอบอาคารสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคา 2561 ที่ผ่านมา

 นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ให้การต้อนรับ มิสเตอร์โนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตญี่ปุ่น ฝ่ายเศรษฐกิจ และคณะ นายแพทย์สุวิทย์โรจนศกัด์ิโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิมอบอาคารฯ 

พิธีตัดริบบิ้น เปิดอาคาร 

 เยี่ยมชมนิทรรศการ การตีตราและเลือกปฏิบัติ 
 คณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการในบริเวณชัั้นสองของอาคาร   คณะชมนิทรรศการ กลุ่มเสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ 
 คณะเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง   ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมสมทบทุนเพื่อน้อง 

 

 

 

ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับสภาเด็ก และเสี่ยวสุขภาพ อำเภอเขมราฐ 

 สภาเด็กอำเภอเขมราฐ และรถศูนย์เสี่ยวสุขภาพเคลื่อนที่ 

เครือข่ายกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง นำคณะนางรำต้อนรับแขกที่มาเยี่ยม ท่านนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ และนยแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา ประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) กล่าวขอบคุณมิสเตอร์โนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตญี่ปุ่น ฝ่ายเศรษฐกิจ และคณะ 

คณะผู้มีเกียรติบันทึกภาพที่ระลึกร่วมกับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน 

คณะผู้มีเกียรติบันทึกภาพที่ระลึกร่วมกับเครือข่ายผู้นำชุมชน 

คณะผู้มีเกียรติบันทึกภาพที่ระลึกร่วมกับชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอเขมราฐ 

เครือข่ายฟ้าสีรุ้ง และกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง ร่วมแสดงความยินดีในพิธิีส่งมอบอาคาร