วันที่ 1 ธันวาคม 2531 คือเป็นปีแรกของการประกาศจากองค์กรอนามัยโลกในการจัดรณรงค์วันเอดส์โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีการกำหนด สัญลักษณ์ของ วันเอดส์โลก คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลาย  นอกจากสัญลักษณ์วันเอดส์โลกแล้ว ยังมีการกำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก  ซึ่งคำขวัญแต่ละปี มีดังนี้

คำขวัญวันเอดส์โลก
พ.ศ. 2531  Communication about AIDS: เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมใจกันทั่วโลก
พ.ศ. 2532 Importance of Youth in the AIDS Epidemic: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อเอดส์
พ.ศ. 2533 Women are the Key to achieving health for all : สุขภาพดีไม่มีเอดส์ สตรีเพศเป็นแกนนำ
พ.ศ. 2534  Sharing the Challenge: ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์
พ.ศ. 2535 AIDS : A Community Commitment: เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน ประชาชนต้องร่วมแก้ไข
พ.ศ. 2536 Time to Act : จริงจัง จริงใจ ขจัดภัยเอดส์
พ.ศ. 2537 AIDS and the Family : Family Takes Care -ครอบครัวทั่วไทย ห่วงใยปัญหาเอดส์ ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ
พ.ศ. 2538 Share Right , Share Responsibility : เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ สังคมไทยปลอดเอดส์
พ.ศ. 2539 One World , One Hope : โลกนี้ยังมีหวัง รวมพลังหยุดยั้งเอดส์
พ.ศ. 2540  Children Living in a world with AIDS : สร้างสรรค์โลกใหม่ ให้เด็กไทยไร้เอดส์
พ.ศ. 2541 Force for change world Aids campaign with young people : คนรุ่นใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์
พ.ศ. 2542 Listen , Learn , Live : รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันเอดส์
พ.ศ. 2543 Men make a difference : เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย
พ.ศ. 2544 I care….Do you? : เอดส์ลดแน่ ถ้าคุณร่วมแก้ไข
พ.ศ. 2545 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์
พ.ศ. 2546 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยคำขวัญวเอดส์โล เอดส์
พ.ศ. 2547 Woman, girls, HIV and AIDS : เยาวชนรุ่นใหม่… เข้าใจเรื่องเพศ…ร่วมป้องกันเอดส์
พ.ศ. 2548 Stop AIDS Keep the promise : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
พ.ศ. 2549 Stop AIDS. Keep the Promise – Accountability : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
พ.ศ.2550 Stop AIDS. Keep the Promise – Leadership : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
พ.ศ. 2551 Stop AIDS. Keep the Promise – Lead – Empower – Deliver : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
พ.ศ. 2552 Universal Access and Human Rights : เข้าถีงยา เข้าถึงสิทธิ์ พิชิตเอดส์
พ.ศ. 2553 Act Aware : สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน
พ.ศ. 2554 Getting to zero : เอดส์ ลดแล้ว…ลดอีก
พ.ศ. 2555 Getting to zero : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้
พ.ศ. 2556 Getting to zero : zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths : เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ ; ลดการติดเชื้อรายใหม่

พ.ศ. 2557 “Ending AIDS” เน้นไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา เพื่อยุติปัญหาเอดส์
พ.ศ. 2558 “Ending AIDS” ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
พ.ศ. 2559 “Leadership. Commitment. Impact.” ขณะที่ประเทศไทยใช้ธีมรณรงค์ว่า “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

ที่มา ( http://hilight.kapook.com/view/31351)

สำหรับพี่น้องชาวเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้เริ่มรณรงค์เรื่องเอดส์กันอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  จากการเริ่มต้นของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ภายใต้โครงการ “การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่้อเอชไอวี/เอดส์ในชุมชน” สู่กิจกรรมเครือข่ายขับเคลื่อนงานเอดส์ของภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของประเด็นปัญหาเอดส์มากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

สำหรับกิจกรรมวันเอดส์โลก ปี 2559 นี้ พี่น้องชาวเขมราฐ ได้จัดรณรงค์วันเอดส์โลก วันจันทร์ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  ในวันที่มีตลาดนัดโดยปกติวันจันทร์จะมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของ ทั้งคนไทยและคนลาว  โดยประเด็นในการรณรงค์ปีนี้ มูลนิธิฯ ได้รณรงค์ในประเด็นการป้องกัน  เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเอดส์โลกปี 2559 “Leadership. Commitment. Impact.”  โดยการจัดรณรงค์ครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลเขมราฐ  และได้รับการสนับสนุนอันดีจากภาคีเครือข่ายงานเอดส์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ร.พ.อำเภอเขมราฐ  เทศบาลเขมราฐ ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ชมรมสามล้อเครื่องอำเภอเขมราฐ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และ พ่อค้าประชาชน ดังภาพกิจกรรมด้านล่าง

            15267815_10202080811658695_2856188191415355977_n ภาพ คณะทำงานกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ( 28 พ.ย.2559)
15232338_10210009404684336_4719061756401797645_n ภาพ สภ.เขมราฐ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ ( 28 พ.ย.2559)
15171160_10202080798938377_1511864135321953458_n ภาพ พ่อค้าในบริเวณตลาดนัด ร่วมร้องเพลงและประชาสัมพันธ์ป้องกันเอดส์ ( 28 พ.ย.2559)
15219529_10210009403244300_1587221792178745980_n ภาพ เจ้าหน้าที่ รพ. เขมราฐ ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันและการรักษาเอดส์ ยาต้านไวรัส ( 28 พ.ย.2559)
15193631_10210009404204324_5260917029362470346_n ภาพ เจ้าหน้าที่ ร.พ. เขมราฐ ร่วมให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันและการรักษาเอดส์ ยาต้านไวรัส  การตรวจเลือด VCCT ( 28 พ.ย.2559)
15192782_10202080808258610_2021452829276674254_n ภาพ คนขับรถตุ๊กตุ๊ก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ ( 28 พ.ย.2559)
15203313_10202080797698346_3117233989304840250_n ภาพ ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรมณรงค์ป้องกันเอดส์ ( 28 พ.ย.2559)
15181706_10210025776333617_3405946870569724833_n ภาพ เจ้าหน้าที่ มสป. ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เรื่อง เรื่องการป้องกัน การติดต่อเอดส์ ( 29 พ.ย.2559)
 15241891_10210032712787024_5142666495324156675_n ภาพ เจ้าหน้าที่ มสป. รับใบกาศนีย์บัตรจากผู้ว่าราชการจัดหวัดอุบลราชธานี ( 30 พ.ย.2559)
15192722_10210033994779073_1788307715214256679_n ภาพ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ร้านปันหมู่-กิจการเพื่อสังคม มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และบริจาคเงินสมทบกิจกรรมเพื่อสังคม
15317828_10210033995259085_888940028473008192_n ภาพ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ
15219990_10210032712667021_7364271223239660106_n
ภาพ ใบเกียรติคุณ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมวันเอดส์โลก
%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87 ภาพ ป้ายรณรงค์โดยการสนับสนุนของ กองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเขมราฐ

ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ ทุกส่วนงานที่มีส่วนร่วมในการรรณรงค์วันเอดส์โลก ปี 2559

“Leadership. Commitment. Impact.”