มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานสาธารณสุขจัดหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์  ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โครงการมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบทบาทนักเรียนแกนนำให้มีความสามารถในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สื่อที่เหมาะสม ดึงดูด และสร้างความตระหนักด้านความรุนแรงบนโลกออนไลน์ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบัน  โดยมีครูแกนนำในโรงเรียนทำหน้าที่ในการเอื้ออำนวยความสะดวก หนุนเสริมศักยภาพนักเรียน และมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ลงพื้นที่หนุนเสริมการทำงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนแกนนำทัั้งสองโรงเรียนได้ร่วมกันจัดเวที “ปล่อยของ” เพื่อนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบ ผลิตชิ้นงาน สื่อประกอบด้วยสื่อหนังสั้น สปอตรณรงค์ เพจ สติกเกอร์ไลน์ ผญ่า เพลงหมอลำ MVหมอลำ  ดังภาพกิจกรรม 

นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ เวทีปล่อยของ (สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) 

นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกล่าวแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นความรุนแรงในสื่อออนไลน์ 

นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐ และครูพี่เลี้ยง ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานในพิธีเปิด 
กลุ่มนักเรียนแกนนำบันทึกภาพร่วมกับท่านประธานในพิธีเปิด 
การแสดงเพลงลูกทุ่ง ของนักเรียนแกนนำโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 
การแสดงความเป็นมาของความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ ผ่านละครสั้น 
การแสดงสื่อหมอรำ ลดความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ รอรับชมการแสดงผลงานของนักเรียนทั้งสองโรงเรียน 
  คณะผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ( ซ้าย – ขวา ) 

  • มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน 
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ 
  • อำเภอเขมราฐ 
  • รพ.เขมราฐ 
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บรรยากาศการนำเสนอหนังสั้น ในบริเวณถนนคนเดิน 

 

ป้าย สรุปผลงานโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ 
   ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าโครงการ ฯ 
   นางลัดดา เจษฎาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเขมราฐ ร่วม

แสดงกับนักเรียนแกนนำทัั้งสองโรงเรียน