มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย     กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมที่ได้ทำนั้นเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ทั้งในช่วงเวลาที่เป็นองค์การแชร์ ประเทศไทย และหลังจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) จึงมีผู้ให้การสนับสนุนการทำงานโดยการสนับสนุนงบประมาณให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปแหล่งทุนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันในการทำงานมีดังนี้

แหล่งทุนปัจจุบัน

สหภาพยุโรป (European Union: EU) ผ่าน Path to Health Foundation

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร.10)

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา เทศบาลตำบลเขมราฐ เทศบาลตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Japanese Association in Thailand  JA Logo SINCE1913_06062013
   
   

 

แหล่งทุนที่เคยให้การสนับสนุนองค์การแชร์ ประเทศไทย 

องค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น
Felissimo  
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
WE21 Japan
   
   

Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation

SSR (Thai National AIDS Foundation: TNAF)

Risshokoseikai

STANLEYTHAILANDFOUNDATION

Mainichi Newspaper Tokyo Society Services Administration

Khoop Khun Maak , Group

 

Partnership 

องค์การแชร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

 
โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลนาตาล  
เครือข่ายผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี  
กลุ่มมิตรภาพริมโขง ร.พ. เขมราฐ 

กลุ่มตะวันทอแสง ร.พ.นาตาล

กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ

กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง

ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราฐ 

ชมรม อสม. อำเภอเขมราฐ

 
ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน 

2556 
2557  
2558
2559
 2560