มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย     กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมที่ได้ทำนั้นเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม จึงมีผู้ให้การสนับสนุนการทำงานโดยการสนับสนุนงบประมาณให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปแหล่งทุนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่วปันในการทำงานมีดังนี้

แหล่งทุนปัจจุบัน

สหภาพยุโรป (European Union: EU) ผ่าน Path to Health Foundation

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ผ่าน ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร.10)

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา เทศบาลตำบลเขมราฐ เทศบาลตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Japanese Association in Thailand  JA Logo SINCE1913_06062013
 Khoop Khun Maak , Group

 

แหล่งทุนที่เคยให้การสนับสนุน

องค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น
Felissimo  
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
WE21 Japan

Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation

SSR (Thai National AIDS Foundation: TNAF)

Risshokoseikai

STANLEYTHAILANDFOUNDATION

Mainichi Newspaper Tokyo Society Services Administration

 

Partnership 

องค์การแชร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลนาตาล
เครือข่ายผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มมิตรภาพริมโขง

กลุ่มตะวันทอแสง

กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ

กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง