มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการรับ – แพร่เชื้อเอชไอวี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และการเกิดการป้องกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชายรักชาย     กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมที่ได้ทำนั้นเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ทั้งในช่วงเวลาที่เป็นองค์การแชร์ ประเทศไทย และหลังจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) จึงมีผู้ให้การสนับสนุนการทำงานโดยการสนับสนุนงบประมาณให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปแหล่งทุนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันในการทำงานมีดังนี้

แหล่งทุนปัจจุบัน

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (พมจ.)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 (สคร.10)

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา เทศบาลตำบลเขมราฐ เทศบาลตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Japanese Association in Thailand  JA Logo SINCE1913_06062013
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ  
   

 

แหล่งทุนที่เคยให้การสนับสนุนองค์การแชร์ ประเทศไทย 

องค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น
Felissimo  
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
WE21 Japan
   
   

Sompo Japan Nipponkoa Welfare Foundation

SSR (Thai National AIDS Foundation: TNAF)

Risshokoseikai

STANLEYTHAILANDFOUNDATION

Mainichi Newspaper Tokyo Society Services Administration

Khoop Khun Maak , Group

สหภาพยุโรป (European Union: EU) ผ่าน Path to Health Foundation

 

Partnership 

องค์การแชร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

 
โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลนาตาล  
เครือข่ายผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี  
กลุ่มมิตรภาพริมโขง ร.พ. เขมราฐ 

กลุ่มตะวันทอแสง ร.พ.นาตาล

กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ

กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง

ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราฐ 

ชมรม อสม. อำเภอเขมราฐ

 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ
 

 

สมาคมเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนไอเอฟพี ประเทศไทย
คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเอดส์ ประเทศไทย   
ฟ้าสีรุ้งอีสานใต้   

เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ตั้งแตปี 2556- ปัจจุบัน

2556 
2557  
2558
2559
 2560