วันที่ 1 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายสาธารณะประโยชน์ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  โดยคำขวัญวันเอดส์โลกปี 2562 คือ  “Communities Make The Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”     

โดยในวันนี้มีกลุ่มคนทำงานเอดส์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์งานเอดส์ ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับเครือข่ายคนทำงานโครงการเอดส์ 360 องศา ( มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพิลเอสบัค มูลนิธิผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ)  ได้นำถุงยางอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ด้านเอดส์ และเชิญชวนผู้ที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณการประกวด Miss 30 ยังแจ๋ว และ Miss 40 กะรัต  จัดโดยสมาคมฟ้าสีรุ้ง อีสานใต้   การประกวดผู้หญิงข้ามเพศครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีเอดส์  ดังนั้นผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิส Miss 30 ยังแจ๋ว และ Miss 40 กะรัต จึงเป็นบุคคลที่มีความรู้และทัศนคติที่ส่งเสริมด้านการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ การตีตราและการเลือกปฏิบัติ …. ขอปรบมือชื่นชมสาวงาม และผู้มีส่วนร่วมให้งานรณรงค์วันเอดส์โลกในปีนี้ 

ภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคมในโครงการ AIDS 360 องศาช่วยกันเตรียมแพ็คเกจถุงยางอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ 1 ชุดประกอบด้วยถุงยางอนามัยขนาด 49 / 52 / 54 และสารหล่อลื่น 
ภาพ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานเอดส์ จังหวัดอุบลราชธานี 
ภาพ บรรายากาศการประชาสัมพันธ์การรณรงค์งานเอดส์ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
ภาพ บรรยากาศการประชาสัมพันธ์การรณรงค์งานเอดส์ การให้ข้อมูลการป้องกัน รักษาเอชไอวี/เอดส์ บริเวณถนนคนเดิน 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งานเอดส์ การให้ข้อมูลการป้องกัน รักษาเอชไอวี/เอดส์ บริเวณถนนคนเดิน 
เจ้าหน้าที่แจกจ่ายถุงยางอนามัยให้กับเยาวชนหญิง พร้อมอธิบายความสำคัญของการป้องกันเริ่มที่ตัวเรา 
ภาพ บรรยากาศการเดินรณรงค์ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหญิง 
ภาพ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานเอดส์ จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณหน้าเวทีประกวด 
ภาพ บรรยากาศการประกวด  Miss 30 ยังแจ๋ว และ Miss 40 กะรัต
   ภาพ ภาคีเครือข่ายทั้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ในพิธิเปิดงานรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง