ภาพ นายแพทย์ทาเคชิ ซาวาดะ รองประธานองค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญาประธานมูลนิธิในพิธีมอบทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555  ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

 

 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อเดิม องค์การแชร์ ประเทศไทย โดย“แชร์”หรือ “SHARE”ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions

องค์การแชร์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น  ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีพื้นที่ในการดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ 

ในปี พ.ศ. 2551 องค์การแชร์ ได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขาดโอกาสในสังคมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  องค์การแชร์ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อภาษาอังกฤษ HEALTH AND SHARE FOUNDATION (HSF)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) แล้วมูลนิธิฯก็ได้สืบสานการดำเนินงานด้านสุขภาพและเอดส์ในพื้นที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

ภาพ นายแพทย์โทรุ  ฮอนด้า

ผู้อำนวยการองค์การแชร์

ภาพคุณฟูมิโกะ คุโด

 

 

ความหมายของโลโก้

ตามรูปที่ปรากฏด้านบนนี้  รูปคนสองคนจับมือกัน ร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เติมเต็มน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมให้มีสุขภาพที่ดี สีน้ำเงินหมายถึงความเข็มแข็ง  การผนึกกำลังเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับคนในชุนชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นองค์กรต้นแบบการทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือของประชาชน ชุมชน องค์กรรัฐ และองค์กรเอกชน ทุกระดับ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

  1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  และเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม
  3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.)

12295478_925080024248668_6752127468116045659_n นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา
ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ
67122_111182392288150_6971221_n นายแพทย์ สุธี  สุดดี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิ
 11949281_1039905286034190_7280579593681226373_n นายธวัช   มณีผ่อง
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิ
 1907473_1065772713449885_6639114934145949723_n นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิ
 74991_936258846466815_4833941279110558579_n นางศุภศรัย  สง่าวงศ์
ตำแหน่ง เหรัญญิกมูลนิธิ
1001289_10201832921197359_2070620607_n นางสาวศิริวรรณ  อาษาศรี
ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
12650628_10207395087528041_1957205962_n คุณฐิติมา โกศัลวิตร  กรรมการ
11988378_876509832441479_7417331341795879715_n คุณพิมณทิพา มาลาหอม กรรมการ

 

 13700177_1141748655846097_2550531015178526010_n  คุณวันทนีย์ ธารณ์ธนบูลย์
   
   

 

         

ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

  1. นายถนอม  มารัตน์
  2. นายแพทย์สุรพร  ลอยหา
  3. นางสาวสุปราณี  วีรกุล
  4. Miss Fumiko Kudo

 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Siriwan  Asasri   Manager

         
   

 

 

 

 

 

 

Miss Ladda Waiyawan  Development and planning officer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr.Boonthom   Chanakarn    Program Officer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Pranee   Winung  Field  Worker

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Wannipha Khanachan   Administrator

      เอกสารเกี่ยวกับองค์กร   
   

โครงสร้างการบริหารมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa