วีดีทัศน์แนะนำองค์กร 

คลิกที่นี้ ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานี 6 กย 2561 

องค์การแชร์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น  ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีพื้นที่ในการดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อเดิม องค์การแชร์ ประเทศไทย โดย“แชร์”หรือ “SHARE”ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions

ภาพ คุณโทรุ ฮอนด้า ผู้ก่อผู้อำนวยการองค์การแชร์ ภาพ คุณคูมิโกะ คุโด ผู้ริเริ่มโครงการด้านสุขภาพในประเทศไทย
ภาพ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา และนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า 

กรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

 ภาพ คุณฟูมิโกะ คูโด นายแพทย์จิณณพิภัทร  ชูปัญญา  และนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า 

 

ในปี พ.ศ. 2551 องค์การแชร์ ได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขาดโอกาสในสังคมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  องค์การแชร์ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อภาษาอังกฤษ HEALTH AND SHARE FOUNDATION (HSF)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) แล้วมูลนิธิฯก็ได้สืบสานการดำเนินงานด้านสุขภาพและเอดส์ในพื้นที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

ภาพ นายแพทย์ทาเคชิ ซาวาดะ รองประธานองค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญาประธานมูลนิธิในพิธีมอบทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555  ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

 

ความหมายของโลโก้

ตามรูปที่ปรากฏด้านบนนี้  รูปคนสองคนจับมือกัน ร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เติมเต็มน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมให้มีสุขภาพที่ดี สีน้ำเงินหมายถึงความเข็มแข็ง  การผนึกกำลังเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับคนในชุนชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เป็นองค์กรต้นแบบการทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือของประชาชน ชุมชน องค์กรรัฐ และองค์กรเอกชน ทุกระดับ

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

  1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  และเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม
  3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.)

12295478_925080024248668_6752127468116045659_n นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา
ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ
67122_111182392288150_6971221_n นายแพทย์ สุธี  สุดดี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิ
 11949281_1039905286034190_7280579593681226373_n นายธวัช   มณีผ่อง
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิ
 1907473_1065772713449885_6639114934145949723_n นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง
ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิ
  นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

 

คุณฐิติมา โกศัลวิตร  

ตำแหน่ง กรรมการ

   คุณพิมณทิพา มาลาหอม 

ตำแหน่ง กรรมการ 

 13700177_1141748655846097_2550531015178526010_n  คุณวันทนีย์ ธารณ์ธนบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการ 

 

  นายภัทรพงศ์ ชูปัญญา 

ตำแหน่ง กรรมการ

 

 

  

 นางศุภศรัย สง่าวงศ์ 

ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

 


 นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี 

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

 

ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

  1. นายถนอม  มารัตน์
  2. นายแพทย์สุรพร  ลอยหา
  3. นางสาวสุปราณี  วีรกุล
  4. Miss Fumiko Kudo
  5. ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
  6. ร.ศ.สุชาดา ทวีสิทธิ

 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.)

Miss Siriwan  Asasri   Manager

คลิกที่นี้ ประวัติเจ้าหน้าที่-นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี

Miss Ladda Waiyawan  Development and planning officer  

ตลิกที่นี้ ประวัติและประสบการณ์ทำงาน นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์

Mr.Boonthom   Chanakarn    Program Officer

คลิกที่นี้ ประวัติและประสบการณ์ทำงาน นายบุญถม ชะนะกาล

Miss Pranee   Winung  Field  Worker

คลิกที่นี้ ประวัติ และประสบการณ์การทำงาน ปราณี

 Miss Wannipha Khanachan   Administrator

คลิกที่นี้ ประวัติ และประสบการณ์ทำงาน นางสาววรรณิภา คะณาจันทร์

 

 ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  
  โครงสร้างการบริหารมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)   %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa