คลิกที่นี้ ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานี 6 กย 2561 

องค์การแชร์ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น  ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีพื้นที่ในการดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อเดิม องค์การแชร์ ประเทศไทย โดย“แชร์”หรือ “SHARE”ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions

ภาพ คุณโทรุ ฮอนด้า ผู้ก่อผู้อำนวยการองค์การแชร์ ภาพ คุณคูมิโกะ คุโด ผู้ริเริ่มโครงการด้านสุขภาพในประเทศไทย
ภาพ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา และนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า 

กรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

 ภาพ คุณฟูมิโกะ คูโด นายแพทย์จิณณพิภัทร  ชูปัญญา  และนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า 

 

ในปี พ.ศ. 2551 องค์การแชร์ ได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขาดโอกาสในสังคมมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  องค์การแชร์ ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ชื่อภาษาอังกฤษ HEALTH AND SHARE FOUNDATION (HSF.)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) แล้วมูลนิธิฯก็ได้สืบสานการดำเนินงานด้านสุขภาพและเอดส์ในพื้นที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

ภาพ นายแพทย์ทาเคชิ ซาวาดะ รองประธานองค์การแชร์ ประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญาประธานมูลนิธิในพิธีมอบทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555  ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

 

ความหมายของโลโก้

ตามรูปที่ปรากฏด้านบนนี้  รูปคนสองคนจับมือกัน ร่วมแรง ร่วมใจ แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เติมเต็มน้ำใจให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคมให้มีสุขภาพที่ดี สีน้ำเงินหมายถึงความเข็มแข็ง  การผนึกกำลังเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนร่วมกับคนในชุนชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  และเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม
 3. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

 1. นายถนอม  มารัตน์
 2. นายแพทย์สุรพร  ลอยหา
 3. นางสาวสุปราณี  วีรกุล
 4. ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
 5. ร.ศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ
 6. นายพูลสมบัติ นามหล้า
 7. นางสาวหทัยรัตน์ สุดา

 

 ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
 ใบสำคัญแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ 
   

 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.)

12295478_925080024248668_6752127468116045659_n นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา

ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ

67122_111182392288150_6971221_n นายแพทย์ สุธี  สุดดี

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิ

 11949281_1039905286034190_7280579593681226373_n ดร.ธวัช   มณีผ่อง

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิ

 1907473_1065772713449885_6639114934145949723_n นายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิ

  นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

 

ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร  

ตำแหน่ง กรรมการ

   นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม 

ตำแหน่ง กรรมการ 

 13700177_1141748655846097_2550531015178526010_n  นางสาววันทนีย์ ธารณ์ธนบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการ 

 

  ดร. ภัทรพงศ์ ชูปัญญา 

ตำแหน่ง กรรมการ

 

 

  

 นางศุภศรัย สง่าวงศ์ 

ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

 


 นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี 

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

 

 

โครงสร้างการบริหารมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) 
    
   

ประวัติเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี้ 

1.นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี  ประวัติเจ้าหน้าที่-นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี
2. นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์  ประวัติลัดดา ไวยวรรณ์

ladda resume

3. นายบุญถม ชะนะกาล  ประวัติส่วนตัว บุญถม
4. นางสาวเพ็ญประภา ปาคำดี  ประวัติเพ็ญประภา ปาคำดี
5. นายวีระชัย จันดีเลิศ  ประวัติ วีระชัย
6. นางสาวปรานี วินัง  ประวัติ และประสบการณ์การทำงาน ปราณี
7.นางสาววรรณิภา คะณาจันทร์ ประวัติวรรณิภา คะณาจันทร์