วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรต้นแบบการทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน

พันธกิจ (Mission)

มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้และทักษะแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและชุมชน

เป้าประสงค์ (Goal)

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีสุขภาพดี

วัตถุประสงค์ (Objectives)

  1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และเข้าถึงบริการสุขภาพ
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม