โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อคนทำงานด้านเอดส์ สุขภาพ และอนามัยเจริญพันธุ์

คลิกเพื่อรับ>> โปรแกรมการฝึกอบรม มสป

คลิกเพื่อรับ >>ใบปลิวประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรม

               หากคุณหรือหน่วยงานของคุณกำลังมองหาบุคคลกรด้านการฝึกอบรมด้านสุขภาพ เอดส์ และอนามัยเจริญพันธ์ุ  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การดำเนินงานด้านสุขภาพ เอดส์ เพศ และการพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนาน  มูลนิธิฯ สามารถแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้กับเครือข่ายเพื่อนร่วมงาน องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มแกนนำผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยโปรแกรมการฝึกอบรมที่แนะนำ ได้แก่

โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน

ด้านเอดส์ สุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การดำเนินงานด้านสุขภาพ เอดส์ เพศ และการพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ  จึงสามารถแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้กับเครือข่ายเพื่อร่วมงาน องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มแกนนำที่มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเอง กลุ่ม องค์กร ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมที่แนะนำได้แก่

1.การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่สามารถทำได้เองที่บ้าน เข้าใจโรค เข้าใจหลักการดูแลเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง เยาวชน อาสาสมัครด้านสุขภาพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยผ่านการฝึกปฏิบัติและสื่อการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย พร้อมกับคำแนะนำจากนักสุขศึกษาและพยาบาล แล้วเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้านจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป

2.การสื่อสารเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน การเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ผ่านชุดกิจกรรมที่สนุกสนานและข้อมูลเรื่องเอดส์ที่ทันสมัย โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเอดส์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบแก้ไขข้อข้องใจต่างๆเกี่ยวกับ เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างชุดกิจกรรมเช่น เชื้อเอดส์อยู่ที่ไหน กิจกรรมแลกน้ำ อาชีพเสี่ยง การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัย  เมื่อผ่านกิจกรรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสื่อสารเรื่องเอดส์ และเพศศึกษาได้อย่างชัดเจน

3.อนามัยเจริญพันธุ์  เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคคลให้สามารถเลือกดำเนินชีวิตทางเพศได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาที่รอบด้านทั้งด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การทำงานของสรีระและการดูแลสุขภาพอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธ์ภาพ พฤติกรรมทางเพศ อีกทั้งมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ เพราะเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเราตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์จึงเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย  ตัวอย่างชุดกิจกรรม เช่น เส้นชีวิต  ย้อนรอยวัยรุ่น เรียนรู้เรื่องสรีระชาย-หญิง ความหลากหลายทางเพศ การดูแลสุขภาวะทางเพศ เป็นต้น

4.การให้คำปรึกษาเบื้องต้น  “รับฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตัดสิน ไม่คิดแทน” ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจเหนือ อำนาจร่วม อำนาจในตน แนวคิดหลักสำหรับผู้ให้คำปรึกษา กิจกรรมมุ่งการปรับทัศนคติและฝึกปฏิบัติในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อเอื้ออำนวยให้บุคคลที่มาขอรับคำ ปรึกษาได้สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง สำรวจปัญหา สามารถจัดลำดับความคิด และตัดสินใจหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

5. การสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้ปกครองและวัยรุ่น การเรียนรู้องค์ประกอบการสื่อสารและฝึกปฏิบัติการสื่อสารเชิงบวก การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ได้รู้จักตนเองรู้จักผู้อื่น มีการสร้างความรู้สึกและสัมพันธ์ภาพที่ดี มีเทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การร่วมมือ การยอมรับ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ตัวอย่างชุดกิจกรรม เช่น เปิดใจ สำรวจชุมชน เลือกข้าง ย้อนรอยวัยรุ่น เรื่องเพศของวัยรุ่น เจออย่างนี้ทำอย่างไร ฟังอย่างตั้งใจ ช่องทางการรับบริการสุขภาพวัยรุ่น

6.การเขียนโครงการ ( สำหรับกลุ่มแกนนำชุมชน ) กิจกรรมมุ่งเน้นการเรียนรู้การเขียนโครงการผ่านชุดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น

1.การมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  

2.การเขียนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้ต้นไม้ปัญหา ต้นไม้วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

3. แนวคิดสามมติ (คน เรื่องราว พื้นที่)

4. การเขียนโครงการโดยใช้ศักยภาพเชิงบวก

5. หลักการเขียนโครงการเบื้องต้น

( ใช้บรรยาย ระดมความคิดเห็นในกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่)

7. การสร้างทีมงาน หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การลดความขัดแย้ง เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบต่อการทำงาน โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสรุปบทเรียนร่วมกันในทีมงาน

8. ทักษะการเป็นนักจัดกิจกรรมกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมกระบวนการ เช่น ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดการเวลา การติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ และการเขียนสรุปรายงาน   (เหมาะสำหรับแกนนำชุมชน แกนนำเยาวชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน และอื่นๆ) 

ระยะเวลาในการจัดอบรม:  1-2 วัน (เนื้อหาสามารถออกแบบได้ให้เหมาะสม)

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม : จำนวน 20-50 คน / หรือแล้วแต่ขนาดของกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย :

ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552

  1. ค่าสมนาคุณวิทยากรหลัก ชั่วโมงละ 800 บาท
  2. ค่าสมนาคุณวิทยากรผู้ช่วย ชั่วโมงละ 300 บาท/ คน

( เพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน  ควรมีวิทยากรผู้ช่วย 1 คน)

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม   แต่ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ร่วมค่าเดินทาง ที่พัก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกเหนือโปรแกรมการอบรมพื้นฐานเหล่านี้แล้ว มูลนิธิฯ ยังสามารถออกแบบกิจกรรมด้านสุขภาพและประเด็นการทำงาน ด้านสังคมอื่นๆให้ตรงกับบริบทพื้นที่และความต้องการของหน่วยงานหรือความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมได้

ใบเสนองบประมาณการฝึกอบรม คลิกที่นี้ > >ใบเสนองบประมาณ

ติดต่อ 

  1. นายบุญถม ชะนะกาล  โทร 083 7420503    E-mail: thomchanakan@gmail.com
  1. นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์ โทร 091 8343211  E-mail: laddawaiyawan@hotmail.com

ที่อยู่  

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

192 หมู่ 7 ถนนวิศิษฐิ์ศรี ตำบลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

www.healthandshare.org       โทร 045  950415

ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

IMG_1838 การเรียนรู้ ผ่านชุดประสบการณ์เดิมของเด็ก/เยาวชน และเติมเต็มความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศของตนเอง
IMG_1995 ภาพ เด็กๆ เรียนรู้เรื่องเพศผ่านกิจกรรมเกมส์ ด้วยความสนุกสนาน
  เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยทางเพศ ผ่านหุ่นจำลอง
เด็กๆ ก็สามารถให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านได้

ภาพจากกิจกรรม Buddy Home Care เด็กสามารถช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่บ้านได้

15134530_10210000133132553_42155439396966803_n
กิจกรรม เส้นชีวิต ทำให้ผู้เข้าร่วมได้สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์  img_0568
 การตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  img_0863
กิจกรรม เอดส์อยู่ไหน

 

 
 กิจกรรม จัดอันดับพฤติกรรมเสี่ยง มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน  HIV ในกลุ่มชายรักชาย  
 ภาพ กิจกรรมต้นไม้ปัญหา   
จากกิจกรรมต้นไม้ปัญหา สู่การกำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรม