โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อคนทำงานด้านสุขภาพ เอดส์ เพศศึกษา

สำหรับกลุ่มแกนนำ อาสาสมัคร และผู้นำชุมชน

ใบปลิวประชาสัมพันธ์หลักสูตร1

โปรแกรมการฝึกอบรม มสป.1

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์การดำเนินงานด้านสุขภาพ เอดส์ เพศ และกระบวนการดำเนินงานด้านสุขภาพและพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ  จึงต้องการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้กับเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน กลุ่มแกนนำที่มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยโปรแกรมการฝึกอบรมที่แนะนำได้แก่

การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
เนื้อหา ความรู้พื้นฐานเรื่องการดูแลสุขภาพที่สามารถทำได้เองที่บ้าน เข้าใจโรค เข้าใจหลักการดูแลเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายเช่น เยาวชน อาสาสมัครด้านสุขภาพ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติโดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญด้านสุขภาพพร้อมกับสื่ออุปกรณ์ที่เข้าใจง่าย แล้วเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้านจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป
การสื่อสารเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน
เนื้อหา การเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา ผ่านชุดกิจกรรมที่สนุกสนาน มีข้อมูลเรื่องเอดส์ที่ทันสมัยเกาะติดสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานด้านเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ถามตอบแก้ไขข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง   และเมื่อผ่านกิจกรรมแล้วจะสามารถสื่อสารเรื่องเอดส์ และเพศศึกษาได้อย่างชัดเจน
อนามัยเจริญพันธุ์
เนื้อหา เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด ทัศนคติ อารมณ์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคคลให้สามารถเลือกดำเนินชีวิตทางเพศได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาที่รอบด้านทั้งด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ การทำงานของสรีระและการดูแลสุขภาพอนามัย ทัศนคติ ค่านิยม สัมพันธ์ภาพ พฤติกรรมทางเพศ มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิตทางเพศ เพราะเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของเราตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์จึงเหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย
การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
เนื้อหา แนวคิดหลักในการให้คำปรึกษาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ “รับฟัง อย่างเข้าใจ ไม่ตัดสิน ไม่คิดแทน”กิจกรรมมุ่งการปรับทัศนคติและฝึกปฏิบัติในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อช่วยให้บุคคลที่มาขอรับคำปรึกษาได้สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ปัญหา สามารถจัดลำดับความคิด และสามารถตัดสินใจหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว
เนื้อหา การเรียนรู้องค์ประกอบการสื่อสารและฝึกปฏิบัติ  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น การสื่อสารทางบวก เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การสร้างความรู้สึกและสัมพันธ์ภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การร่วมมือ การยอมรับ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเขียนโครงการ ( สำหรับกลุ่มแกนนำชุมชน )
เนื้อหา การมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตการวิเคราะห์โดยใช้ต้นไม้ปัญหา ต้นไม้วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  หลักการเขียนโครงการเบื้องต้น ( บรรยาย ระดมความคิดเห็นในกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มใหญ่)
การสร้างทีมงาน
เนื้อหา หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การเรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบต่อการทำงาน โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสรุปบทเรียนร่วมกันในทีมงาน
ทักษะการเป็นนักจัดกิจกรรม กระบวนการ ( เหมาะสำหรับเยาวชน แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน)
เนื้อหา ฝึกทักษะการเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมกระบวนการ เช่น ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดการความรู้ การจัดการเวลา การติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และการเขียนสรุปรายงาน

 

ระยะเวลาในการจัดอบรม:  1-2 วัน (เนื้อหาสามารถออกแบบได้ให้เหมาะสม)

จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม : จำนวน 20-50 คน / กลุ่ม

ค่าใช้จ่าย :

โดยท่านสามารถบริจาคให้กับมูลนิธิฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมตามเกณฑ์วงเงินค่าใช้จ่ายที่รัฐพิจารณาให้แก่หน่วยงานเอกชน ดังนี้

ª ค่าสมนาคุณวิทยากรหลัก ชั่วโมงละ 800 บาท

ª วิทยากรผู้ช่วย ชั่วโมงละ 600 บาท/ คน /ชม. ( กลุ่ม 10 คน ควรมีวิทยากรผู้ช่วย 1 คน)

 

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม   แต่ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ร่วมค่าเดินทาง ที่พัก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกเหนือโปรแกรมการอบรมพื้นฐานเหล่านี้แล้ว ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก   มูลนิธิฯ ยังสามารถออกแบบกิจกรรมด้านสุขภาพและประเด็นการทำงานอื่นๆ ด้านสังคมให้ตรงกับบริบททางสังคม และความต้องการของหน่วยงานหรือความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมได้

 

กรุณาติดต่อ

นายบุญถม ชะนะกาล  หมายเลขโทรศัพท์ 083 7420503 email: thomchanakan@gmail.com

นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 091 8343211  email : laddawaiyawan@hotmail.com

 

ที่อยู่

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

192 หมู่ 7 ถนนวิศิษฐิ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

โทร 045 950577

 

ภาพกิจกรรม

IMG_1838 การสื่อสารเรื่องเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
IMG_1995 16174599_10210565272260678_7036141878873439251_n
ทักษะการดูแลสุขภาพ 15134530_10210000133132553_42155439396966803_n
เรื่อง สิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ img_0568
เรื่อง  อนามัยเจริญพันธ์ุ  ( โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) img_0863