Archive for category: บทความ

 • นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561
   

  นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561

  วันที่ 2- 8 กันยายน 2561  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น  ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้  ภาพ การปฐมนิเทศ เพื่อรู้จักความเป็นคนชายขอบ ข้อจำกัด และรู้จักการทำงานโดยภาพรวมของมูลนิธิฯ  ( 2 กย 2561) ภาพ นศ. นั่งรถตุ๊กๆ ชมบรรยากาศเมืองเขมราฐ  ( 2 กย 2561) ภาพ นศ. รู้จักการใส่ผ้าซิ่น เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอีสาน ( 2 กย […]

   
   
 • เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ
   

  เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ

  “เสี่ยว ” ในภาษาอีสาน มีความหมายว่า “เพื่อน”  ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนอำเภอเขมราฐ จึงได้เรียกตนเองว่า “เสี่ยวสุขภาพ”  โดยเป็นการร่วมตัวกันของอาสาสมัครทั้งไทย และลาว เพื่อส่งเสริมให้แรงงานแม่หญิงลาวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น   นำสู่ความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของแรงงานหญิงลาว ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ของสหประชาชาติ ”  Leave no one behind” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  เป้าหมายระดับโลก และการทำงานในระดับท้องถิ่น นั้นมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไร  โครงการนี้ ชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ” โครงการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ(SRH)ของแรงงานหญิงลาว” ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน […]

   
   
 • การเยี่ยวยาจิตใจ ( Psychological Healing)
   

  การเยี่ยวยาจิตใจ ( Psychological Healing)

    จากการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางในพื้นที่ พบว่าในกระบวนการทำงานร่วมกับคณะทำงานในชุมชน ส่ิงหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเยี่ยวยาจิตใจ และการส่งเสริมพลังในตนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง   ดังนั้นบทความนี้จึงของนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเยี่ยวยาจิตใจ  (Psychological Healing) เขียนโดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์  ดังนี้ค่ะ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ สามารถแบ่งระยะและความต้องการเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้ ในระยะฉุกเฉิน เน้นกลุ่มผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือในการเยียวยาด้านร่างกาย ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุการณ์หรือภัยธรรมชาติสิ้นสุดลงแล้วเข้าสู่ความปลอดภัยในระยะหลังระยะฉุกเฉิน เน้นเยียวยากลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องสำรวจผลกระทบทางกาย จิตและสังคมทุกด้าน และหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างรวดเร็วที่สุด และระยะฟื้นฟูเป็นการฟื้นคืนความปกติทางด้านสังคมและจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบให้คืนสู่ความปกติสุข ในระยะนี้เน้นสังคมเป็นสำคัญ การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (PFA: Psychological First Aid) บุคลากรทางการแพทย์หรืออาสาสมัครที่ได้รับการอบรมสามารถนำมาใช้สำหรับการเยียวยาจิตใจในทุกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ