Archive for category: สุขภาพ

 • การเยี่ยวยาจิตใจ ( Psychological Healing)
   

  การเยี่ยวยาจิตใจ ( Psychological Healing)

    จากการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางในพื้นที่ พบว่าในกระบวนการทำงานร่วมกับคณะทำงานในชุมชน ส่ิงหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเยี่ยวยาจิตใจ และการส่งเสริมพลังในตนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง   ดังนั้นบทความนี้จึงของนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเยี่ยวยาจิตใจ  (Psychological Healing) เขียนโดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์  ดังนี้ค่ะ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ สามารถแบ่งระยะและความต้องการเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้ ในระยะฉุกเฉิน เน้นกลุ่มผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือในการเยียวยาด้านร่างกาย ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุการณ์หรือภัยธรรมชาติสิ้นสุดลงแล้วเข้าสู่ความปลอดภัยในระยะหลังระยะฉุกเฉิน เน้นเยียวยากลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องสำรวจผลกระทบทางกาย จิตและสังคมทุกด้าน และหาวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างรวดเร็วที่สุด และระยะฟื้นฟูเป็นการฟื้นคืนความปกติทางด้านสังคมและจิตใจผู้ได้รับ ผลกระทบให้คืนสู่ความปกติสุข ในระยะนี้เน้นสังคมเป็นสำคัญ การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (PFA: Psychological First Aid) บุคลากรทางการแพทย์หรืออาสาสมัครที่ได้รับการอบรมสามารถนำมาใช้สำหรับการเยียวยาจิตใจในทุกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ […]

   
   
 • AIDS คุณรู้หรือยัง?

  AIDS คุณรู้หรือยัง? องค์การ ยูเอ็นเอดส์ และองค์การอนามัยโลก ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยพบว่าประเทศที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคือ อูกานดา ยุโรปตะวันตก สหรัฐ และประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่งองค์การสหประชาชาติเคยกล่าวชมเชยว่าเป็นประเทศที่ประสบความ สำเร็จในการต่อต้านการติดเชื้อเอชไอวี สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่มาจากการใช้ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย นอกจากนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่า ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 1 คน ทุก 8 วินาที หรือเทียบเท่า 11,000 คนในแต่ละวัน (ที่มา http://badikame.thaiza.com/blog_comment.php?blog_id=101240, สืบค้นวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ) เอดส์อยู่ใกล้ตัวคุณ […]

   
   
 • สุขภาพ 1.3 ล้าน “แรงงานข้ามชาติ”  แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม
   

  สุขภาพ 1.3 ล้าน “แรงงานข้ามชาติ” แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม

  สุขภาพ 1.3 ล้าน “แรงงานข้ามชาติ” แรงสะเทือนสังคมไทยที่ไม่อาจมองข้าม 1,310,690 คน!!! นั่นคือตัวเลขของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในเมืองไทยวันนี้ ทั้งชาวพม่า กัมพูชา และลาว ที่ขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมาย และกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานมากที่สุดถึง 250,465 คน แม้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแรงงานเหล่านี้ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และช่วย “เติมเต็ม” คุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยผู้เป็นเจ้าถิ่น ในฐานะ “แรงงานราคาถูก” จนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่แนบแน่นกับความเป็นไปในครอบครัว ร้านอาหาร กิจการต่างๆ ชนิดไม่อาจขาดได้ แต่ในสายตาของคนทั่วไป แรงงานต่างชาติเหล่านี้ก็ยังมีสถานะเป็นเสมือน “คนนอก”

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ