Archive for category: เรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่

 • นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561
   

  นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561

  วันที่ 2- 8 กันยายน 2561  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น  ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้  ภาพ การปฐมนิเทศ เพื่อรู้จักความเป็นคนชายขอบ ข้อจำกัด และรู้จักการทำงานโดยภาพรวมของมูลนิธิฯ  ( 2 กย 2561) ภาพ นศ. นั่งรถตุ๊กๆ ชมบรรยากาศเมืองเขมราฐ  ( 2 กย 2561) ภาพ นศ. รู้จักการใส่ผ้าซิ่น เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอีสาน ( 2 กย […]

   
   
 • เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ
   

  เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ

  “เสี่ยว ” ในภาษาอีสาน มีความหมายว่า “เพื่อน”  ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนอำเภอเขมราฐ จึงได้เรียกตนเองว่า “เสี่ยวสุขภาพ”  โดยเป็นการร่วมตัวกันของอาสาสมัครทั้งไทย และลาว เพื่อส่งเสริมให้แรงงานแม่หญิงลาวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น   นำสู่ความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของแรงงานหญิงลาว ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ของสหประชาชาติ ”  Leave no one behind” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  เป้าหมายระดับโลก และการทำงานในระดับท้องถิ่น นั้นมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไร  โครงการนี้ ชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ” โครงการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ(SRH)ของแรงงานหญิงลาว” ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน […]

   
   
 • เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน: การทำงานในกลุ่มเยาวชน
   

  เรื่องเล่านักศึกษาฝึกงาน: การทำงานในกลุ่มเยาวชน

     ผู้เขียน  นางสาวนฤมล  พรหมชุณห์   นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ทุกวันนี้กลุ่มวัยรุ่น/เยาวชนประสบปัญหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อม หรือแม้กระทั้งปัญหาเรื่องโรคเอดส์ จากการศึกษาข้อมูลผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าสาวไทยวัยรุ่นปีละกว่า 7 หมื่นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ท้องไม่พร้อม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ต่อปีซึ่งแน่นอนว่าปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้กลายเป็นค่านิยมของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับตัววัยลุ่ยรุ่นเท่านั้นแต่ยังกระทบถึงตัวผู้อื่นที่อยู่รอบตัววัยรุ่น/เยาวชนด้วย สำหรับปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนในความคิดเห็นส่วนตัว ดิฉันคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในกลุ่มวัยรุ่นยุคปัจจุบันนี้ หากจะเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลพฤติกรรมของวัยรุ่นในยุคอดีตและปัจจุบันที่ แน่นอนว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะต้องอยู่ทามกลางสภาพแวดล้อมที่ยั่วยุเช่นสื่อ เทคโนโลยี กลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  นอกจากนี้เยาวชนได้ยังได้รับค่านิยมที่ต้องดำรงชีวิตให้มีความทันสมัย ซึ่งค่านิยมดังกล่าวได้เป็นฉนวนในการเกิดปัญหา เช่นค่านิยมการแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อย […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ