Archive for category: จดหมายข่าว

 • เวทีปล่อยของ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์
   

  เวทีปล่อยของ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์

  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานสาธารณสุขจัดหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์  ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โครงการมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบทบาทนักเรียนแกนนำให้มีความสามารถในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สื่อที่เหมาะสม ดึงดูด และสร้างความตระหนักด้านความรุนแรงบนโลกออนไลน์ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบัน  โดยมีครูแกนนำในโรงเรียนทำหน้าที่ในการเอื้ออำนวยความสะดวก หนุนเสริมศักยภาพนักเรียน และมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ลงพื้นที่หนุนเสริมการทำงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนแกนนำทัั้งสองโรงเรียนได้ร่วมกันจัดเวที “ปล่อยของ” เพื่อนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบ ผลิตชิ้นงาน สื่อประกอบด้วยสื่อหนังสั้น สปอตรณรงค์ เพจ […]

   
   
 • รณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 Communities Make The Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”
   

  รณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 Communities Make The Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”

  วันที่ 1 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายสาธารณะประโยชน์ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  โดยคำขวัญวันเอดส์โลกปี 2562 คือ  “Communities Make The Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”      โดยในวันนี้มีกลุ่มคนทำงานเอดส์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์งานเอดส์ ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับเครือข่ายคนทำงานโครงการเอดส์ 360 องศา ( มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพิลเอสบัค มูลนิธิผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ)  ได้นำถุงยางอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ด้านเอดส์ และเชิญชวนผู้ที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินเข้าร่วมกิจกรรม ณ […]

   
   
 • พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
   

  พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

  พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายอำเภอเขมราฐ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ท่านประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  ได้ให้เกีียรติร่วมต้อน  มิสเตอร์ โนโบรุ เซคิกุจิ อัครราชทูตญี่ปุ่น ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น   ตามที่ โรงพยาบาลเขมราฐ ร่ วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพ้ืนฐานและความมนั่ คงของ มนุษย์ (จีจีพี) เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่ น พร้อมจัดซ้ือ ครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ