Archive for category: จดหมายข่าว

 • สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่่ยมพื้นที่การทำงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2020
   

  สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่่ยมพื้นที่การทำงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2020

  ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก  เป็นบริษัทที่ให้การงบประมาณสนับสนุนโครงการของกองทุนโลก  บริษัททาเคดะมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะ  มี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม  สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างจริงจังในพื้นที่   มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์และสุขภาพในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน และเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ศึกษาดูงานของสหภาพแรงงานทาเคดะ ซึ่งปี 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ มูลนิธิฯ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะฯ เพราะนับได้ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเอดส์ของระดับพื้นที่สู่ระดับโลก  และนี้คือภาพกิจกรรมและบรรยากาศการเยี่ยมสังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ และในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ปฐมนิเทศน์ ที่อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น  แนะนำเจ้าหน้าที่ มสป. […]

   
   
 • สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยมอบงบประมาณกิจกรรมให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2563
   

  สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยมอบงบประมาณกิจกรรมให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์ ตัวแทนมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างพลังเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์และทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน )  จากคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย  โดยมูลนิธิฯทัแผนนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวเพื่อส่งมอบให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวีเอดส์ในพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว / ไทย-กัมพูชา โดยจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาจำนวน 15 ทุน ( 69,000 บาท ) และจัดกิจกรรมจำนวน 61,000 บาท กิจกรรมประกอบด้วยกลุ่มสุขภาพ ค่ายครอบครัว ( Day […]

   
   
 • เวทีปล่อยของ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์
   

  เวทีปล่อยของ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์

  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ภาควิชาสังคมศาสตร์และสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานสาธารณสุขจัดหวัดอุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์  ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  โครงการมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบทบาทนักเรียนแกนนำให้มีความสามารถในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สื่อที่เหมาะสม ดึงดูด และสร้างความตระหนักด้านความรุนแรงบนโลกออนไลน์ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบัน  โดยมีครูแกนนำในโรงเรียนทำหน้าที่ในการเอื้ออำนวยความสะดวก หนุนเสริมศักยภาพนักเรียน และมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ลงพื้นที่หนุนเสริมการทำงานในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนแกนนำทัั้งสองโรงเรียนได้ร่วมกันจัดเวที “ปล่อยของ” เพื่อนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบ ผลิตชิ้นงาน สื่อประกอบด้วยสื่อหนังสั้น สปอตรณรงค์ เพจ […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ