Archive for category: จดหมายข่าว

 • รณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 Communities Make The Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”
   

  รณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 Communities Make The Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”

  วันที่ 1 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายสาธารณะประโยชน์ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  โดยคำขวัญวันเอดส์โลกปี 2562 คือ  “Communities Make The Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์”      โดยในวันนี้มีกลุ่มคนทำงานเอดส์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์งานเอดส์ ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับเครือข่ายคนทำงานโครงการเอดส์ 360 องศา ( มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพิลเอสบัค มูลนิธิผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี กลุ่มสะเดาหวาน ร.พ.วารินชำราบ)  ได้นำถุงยางอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป  เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ด้านเอดส์ และเชิญชวนผู้ที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินเข้าร่วมกิจกรรม ณ […]

   
   
 • พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
   

  พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

  พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายอำเภอเขมราฐ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ท่านประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  ได้ให้เกีียรติร่วมต้อน  มิสเตอร์ โนโบรุ เซคิกุจิ อัครราชทูตญี่ปุ่น ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น   ตามที่ โรงพยาบาลเขมราฐ ร่ วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพ้ืนฐานและความมนั่ คงของ มนุษย์ (จีจีพี) เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่ น พร้อมจัดซ้ือ ครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน […]

   
   
 • มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ
   

  มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ

  จากการเป็นภาคีทำงานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ประเด็นสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธ์ุของประชากรข้ามชาติ  ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ  ร่วมกับ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โดย ได้มีการดำเนินโครงการร่วมกันมา 2 ระยะแล้ว คือ  ระยะที่ 1 โครงการ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ ( SRH ) ของแรงงานหญิงลาว  ( SRH1) ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2557-2559  ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุและสุขภาพทางเพศ ของแรงงานหญิงลาว ( SRH2)  ระหว่างปี […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ