Archive for category: จดหมายข่าว

 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี

      สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ ให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นประจำทุกปี เพื่อการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มอบทุนการศึกษาและติดตามเยี่ยมบ้านเด็กผู้ขาดโอกาสในสังคม  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น  ที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1.เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย โดยเฉพาะประเด็นสุภาวะอนามัยเจริญพันธุ์  2.ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจำนวน ทั้งสิ้น 36 คน อายุระหว่าง 2-58 ปี จากครอบครัวเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง   โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทีมกระบวนกรจาก 1.มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน 2.ภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มมิตรภาพริมโขง กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง […]

   
   
 • เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ
   

  เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ

  “เสี่ยว ” ในภาษาอีสาน มีความหมายว่า “เพื่อน”  ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนอำเภอเขมราฐ จึงได้เรียกตนเองว่า “เสี่ยวสุขภาพ”  โดยเป็นการร่วมตัวกันของอาสาสมัครทั้งไทย และลาว เพื่อส่งเสริมให้แรงงานแม่หญิงลาวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น   นำสู่ความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของแรงงานหญิงลาว ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ของสหประชาชาติ ”  Leave no one behind” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  เป้าหมายระดับโลก และการทำงานในระดับท้องถิ่น นั้นมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไร  โครงการนี้ ชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ” โครงการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ(SRH)ของแรงงานหญิงลาว” ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน […]

   
   
 • ค่ายครอบครัว
   

  ค่ายครอบครัว

                  กิจกรรมค่ายครอบครัว 7-9 เมษายน 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและครอบครัวเรียนรู้จักการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศในครอบครัวและเพื่อการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดย เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่อง เอดส์ การดูแลสุขภาพทางเพศ / เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น     เพื่อเสริมสร้างพลังภายในตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน สถานที่ ภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน  สนับสนุนโดย สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย  จากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเด็กๆ มีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากคะ […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ