Archive for category: จดหมายข่าว

 • เสีี่ยวสุขภาพ – อาสาสมัครไทย+ลาว การทำงานสุขภาพชายแดน
   

  เสีี่ยวสุขภาพ – อาสาสมัครไทย+ลาว การทำงานสุขภาพชายแดน

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง  “เสี่ยวสุขภาพ” การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ชื่อภาษาอังกฤษ  “Community Health Navigator” Developing Strategic Mechanism at District Level in Providing Lao Migrant Female Sexuality and Reproductive Health (SRH) care […]

   
   
 • สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
   

  สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 6 ทุน  ดังนี้ ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน  12,000 บาท  ระดับมัธยม จำนวน 1 ทุน  5,000 บาท ระดับประถม จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท […]

   
   
 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่ขาดโอกาส ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จ.อุบลราชธานี

      สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ ให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นประจำทุกปี เพื่อการจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มอบทุนการศึกษาและติดตามเยี่ยมบ้านเด็กผู้ขาดโอกาสในสังคม  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  26-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้น  ที่ทำการวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ 1.เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย โดยเฉพาะประเด็นสุภาวะอนามัยเจริญพันธุ์  2.ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมจำนวน ทั้งสิ้น 36 คน อายุระหว่าง 2-58 ปี จากครอบครัวเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง   โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีทีมกระบวนกรจาก 1.มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน 2.ภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มมิตรภาพริมโขง กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ