Archive for category: จดหมายข่าว

 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมศักยภาพภายในให้กับเด็กและครอบครัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด รักเหนือรัก กับคนตรงหน้า ณ เวลาปัจจุบัน  ทำให้เด็กและครอบครัวได้รู้จักการรักตัวเอง การดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม มูลนิธิฯ ได้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 10 ทุน  ดังนี้ ทุนระดับปริญญาตรี ทุน ๆ ละ 10,000 […]

   
   
 • มสป. ร่วมรณรงค์เอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ในงานลอยกระทง
   

  มสป. ร่วมรณรงค์เอดส์ มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ในงานลอยกระทง

  “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง….” บรรยากาศดีๆ ริมฝั่งโขง ในงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558  ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และกลุ่มอาสาสมัครชุมชน ได้จัดเตรียมมุมสวยๆ ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ถ่ายภาพ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องเอดส์ โดยการโพสต์ภาพถ่ายในพื้นที่ face book ของตนเอง เพื่อบอกกล่าวความห่วงใยเรื่องการป้องกันเอดส์ถึงเพื่อนๆ  นอกจากนี้ยังจัดดูหนังสั้นเรื่องเอดส์ และเพศ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเด็กๆ ที่มาเที่ยวงาน   อย่าลืมนะคะ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก  เมื่อเที่ยวงานลอยกระทงเสร็จแล้ว  ก็ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก กันต่อเลยนะคะ ข้อมูลเพิ่มเติม องค์การอนามัยโลก (WHO) […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ