Archive for category: จดหมายข่าว

 • รณรงค์วันเอดส์โลก 2559 : “Leadership. Commitment. Impact.”
   

  รณรงค์วันเอดส์โลก 2559 : “Leadership. Commitment. Impact.”

  วันที่ 1 ธันวาคม 2531 คือเป็นปีแรกของการประกาศจากองค์กรอนามัยโลกในการจัดรณรงค์วันเอดส์โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีการกำหนด สัญลักษณ์ของ วันเอดส์โลก คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลาย  นอกจากสัญลักษณ์วันเอดส์โลกแล้ว ยังมีการกำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก  ซึ่งคำขวัญแต่ละปี มีดังนี้ คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2531  Communication about AIDS: เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมใจกันทั่วโลก พ.ศ. 2532 Importance of […]

   
   
 • นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
   

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 องค์การ“แชร์”หรือ “SHARE”เป็นอักษรย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทำให้ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแชร์ในประเทศไทย  โดยองค์การแชร์ ในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 […]

   
   
 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมศักยภาพภายในให้กับเด็กและครอบครัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด รักเหนือรัก กับคนตรงหน้า ณ เวลาปัจจุบัน  ทำให้เด็กและครอบครัวได้รู้จักการรักตัวเอง การดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม มูลนิธิฯ ได้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 10 ทุน  ดังนี้ ทุนระดับปริญญาตรี ทุน ๆ ละ 10,000 […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ