Archive for category: จดหมายข่าว

 • นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
   

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 องค์การ“แชร์”หรือ “SHARE”เป็นอักษรย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทำให้ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแชร์ในประเทศไทย  โดยองค์การแชร์ ในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 […]

   
   
 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมศักยภาพภายในให้กับเด็กและครอบครัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด รักเหนือรัก กับคนตรงหน้า ณ เวลาปัจจุบัน  ทำให้เด็กและครอบครัวได้รู้จักการรักตัวเอง การดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม มูลนิธิฯ ได้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 10 ทุน  ดังนี้ ทุนระดับปริญญาตรี ทุน ๆ ละ 10,000 […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ