Archive for category: จดหมายข่าว

 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย โดยคุณฮิโรยูกิ อิโซดะ เป็นตัวแทนมอบงบประมาณการดำเนินโครงการ Scholarship and Empowerment Project for the Children living with HIV/AIDS ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2016 จำนวน 125,200 บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) โดยมีคุณลัดดา ไวยวรรณ์ และคุณศิริวรรณ อาษาศรี เป็นตัวแทนรับมอบ  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมีจุดประสงค์ในการใช้จ่ายเพื่อ จะได้นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับเชื้อจากแม่สู่ลูก / เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่เด็กและครอบครัว […]

   
   
 • “เสี่ยวสุขภาพ”
   

  “เสี่ยวสุขภาพ”

  ภาพพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมโครงการระหว่างสาธารณสุขแขวงจำปานัก สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี “เสี่ยวสุขภาพ”  “เสี่ยว” ในภาษาอีสาน หมายถึงเพื่อน  เสี่ยวสุขภาพในที่นี้หมายถึง เพื่อนในการดูแลสุขภาพ โดยความเป็นมาของโครงการนี้ได้เกิดขึ้นจากปี 2558 โดยการมีส่วนร่วมดำเนินการโครงการ ” การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (Sexuality and Reproductive Health -SRH) ของแรงงานหญิงลาว ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัยจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาตาลและอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี […]

   
   
 • สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน
   

  สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

  ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนโลก ( The Global Fund) ในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์และสุขภาพในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี 2551 และเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน การที่บริษัทยาทาเคดะมีมากมายหลายสาขาทั่วโลก จึงได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะและมี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างเอดส์จริงจังในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้ตัวแทนจากสหภาพแรงงานทาเคดะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงว่า นโยบายและการสนับสนุนงานด้านป้องกันเอดส์จากระดับโลกจะถึงระดับพื้นที่ได้อย่างไร  การเยี่ยมสังเกตการณ์กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงเป็นวิธีการหนึ่งของการค้นหาคำตอบดังกล่าวโดยนอกเหนือจากการเรียนรู้งานเรื่องเอดส์แล้ว สหภาพแรงงานทาเคดะ ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เด็กๆในโรงเรียนอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ศึกษาดูงานของสหภาพแรงงานทาเคดะ ซึ่งปี 2560 นี้นับเป็นครั้งที่ 5 ของการเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ