Archive for category: รายงาน / งานวิจัย

 • เสี่ยวสุขภาพ
   

  เสี่ยวสุขภาพ

  คลิกที่นี้ สำหรับ ppt เสี่ยวสุขภาพ “เสี่ยวสุขภาพ” การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี   นางสาวลัดดา ไวยวรรณ์ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)/เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนไอเอฟพี ประเทศไทย   บริบททั่วไป      มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสุขภาพและสังคมในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ระยะทางยาวกว่า 40 กิโลเมตร ทำให้ลักษณะประชากรในพื้นที่มีคนลาวอาศัยอยู่ทั้งแบบอยู่ถาวรและไป-กลับ จากข้อมูลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน จากสำนักทะเบียนอำเภอเขมราฐ (กรกฎาคม 2559) พบว่ามีผู้ไม่มีสถานในทะเบียนราษฎร์อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 520 คน […]

   
   
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”
   

  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”

    ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ท้องถิ่นเพื่อน้อง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560  สถานที่ วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ในการจัดค่าย  1.เพื่อให้แกนนำเด็กเยาวชนมีเวทีในการ  ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ  การแสดงออกในทางสร้างสรรค์  ฝึกภาวะผู้นำ   จิตอาสา  รู้สึกถึงการมีคุณค่า  และมีความสนใจในการทำกิจกรรมชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา  ที่กระทบกับเด็กเยาวชน  และครอบครัว ชุมชน 3.เพื่อให้แกนนำเด็กเยาวชนได้ร่วมกันวางแผน และเสนอความต้องการในการจัดการแก้ไขปัญหา  มีส่วนร่วม 4.เพื่อเสริมสร้างการทำงานด้านเด็กอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ตำบล กิจกรรม 15-16 กรกฎาคม 2560 […]

   
   
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ สานสายใย สุขใจ ไทย-ลาว สองฝั่งโขง
   

  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ สานสายใย สุขใจ ไทย-ลาว สองฝั่งโขง

      ภาพ กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์    ภาพ ผู้อำนวยการ รพ.สต. นาแวง กล่าวรายงานความเป็นมาต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแวง ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกันดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัยจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาตาลและอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เมษายน ๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙           โดยในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้พัฒนาโครงการสานสายใย สุขใจ […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ