Archive for category: รายงาน / งานวิจัย

 • โครงการส่งเสริมบทบาทแกนนำกลุ่มชายรักชาย
   

  โครงการส่งเสริมบทบาทแกนนำกลุ่มชายรักชาย

              โครงการส่งเสริมบทบาทแกนนำกลุ่มชายรักชายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา   เอดส์ พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้เขียน  : ลัดดา ไวยวรรณ์ , ศิริวรรณอาษาศรี , และมนัสนันท์ ศรีมันตะ บทคัดย่อ                    การส่งเสริมบทบาทแกนนำ “ชายรักชาย” Male who have Sex with Male- MSM)  และ กะเทย […]

   
   
 • การศึกษาบทบาทของกะเทยในการดำเนินงานด้านเอดส์และเพศ

  การศึกษาบทบาทของกะเทยในการดำเนินงานด้านเอดส์และเพศ: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ลัดดา ไวยวรรณ์ , ศิริวรรณ อาษาศรี องค์การแชร์ ประเทศไทย (Service for the Health in Asia and African REgion) บทคัดย่อ                                                                                         การศึกษานี้เป็นเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาอัตลักษณ์และการส่งเสริมบทบาทของกะเทยในการดำเนินงานด้านเอดส์และเพศ กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มผู้ถูกศึกษาคือกลุ่มที่นิยามตนเองว่าเป็น “กะเทยหรือเพื่อนสาว” จำนวน 23 ราย ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบหลากหลายโดยการสนทนากลุ่มย่อย สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม   สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเช่น ครอบครัว […]

   
   
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ระหว่างเดือนมกราคม 2551 – เดือนมิถุนายน 2554 องค์การแชร์ ประเทศไทย
   

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ระหว่างเดือนมกราคม 2551 – เดือนมิถุนายน 2554 องค์การแชร์ ประเทศไทย

   ความเป็นมา องค์การแชร์ (SHARE Organization) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีเป้าหมายองค์กร คือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคน(กลุ่มเป้าหมาย) และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้คนเกิดการดูแลสุขภาพตัวเองขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม องค์การแชร์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ