Archive for category: รายงาน / งานวิจัย

 • ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มชายรักชาย
   

  ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มชายรักชาย

  ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้กลุ่มชายรักชายเข้าถึงบริการการป้องกัน การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจ และการส่งต่อเพื่อการรักษา เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการทำงานดำเนินงานด้านเอดส์อย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี   การดำเนินงานและกิจกรรม 1.ประเด็นการป้องการติดเชื้อรายใหม่ สร้างอาสาสมัครให้ความรู้ (MSM peer –educators) และเครือข่ายคนทำงานเชิงรุกในพื้นที่ โดยทำกิจกรรมลงพื้นที่ กิจกรรมสนับสนุนถุงยางอนามัยในพื้นที่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา การป้องกัน สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชาย มีจุดบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่ใกล้ชุมชน และกลุ่มชายรักชายเป็นผู้ประสานเพื่อส่งต่อข้อมูล การบริการระหว่างชายรักชายในชุมชน 2.ประเด็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การให้คำปรึกษาและตรวจเอดส์โดยสมัครใจ (VCT: […]

   
   
 • ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

  ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเขมราฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการรักษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการดูแลรักษาสมาชิกผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับชุมชนได้ด้วยตัวเอง การดำเนินงาน/กิจกรรม  1. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ สมาชิกกลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัว กิจกรรมการให้คำปรึกษา  เพื่อดูแลด้านจิตใจ  กิจกรรมเยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่มโดยแกนนำเพื่อให้คำแนะนำและติดตามสมาชิก การอบรมแกนนำ (เรื่อง การสื่อสารเรื่องโรคเอดส์, การเขียนโครงการ, การบริหารจัดการ) ค่ายครอบครัวและประชุมประจำเดือนกลุ่มเด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบฯ  ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และแกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ 2. ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ สุขภาพ และความต่อเนื่องในการรักษา กิจกรรมประชุมประจำเดือน กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เรื่องเอดส์ […]

   
   
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์

  ระหว่างเดือนมกราคม 2551 – เดือนมิถุนายน 2554 องค์การแชร์ ประเทศไทย ความเป็นมา องค์การแชร์ (SHARE Organization) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีเป้าหมายองค์กร คือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคน(กลุ่มเป้าหมาย) และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้คนเกิดการดูแลสุขภาพตัวเองขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม องค์การแชร์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครด้านสุขภาพ ผู้ซึ่งต้องการแบ่งปันความสุขและความมีสุขภาพดีกับมวลมนุษยชาติ ปัจจุบันดำเนินโครงการใน 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา […]

   
   
 

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ