ประกาศ 

ตัั้งแต่ พฤศิจิกายน 2561 เป็นต้นไป มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) 

จะย้ายสำนักงาน ตามที่อยู่นี้ 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) 

อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170 

ที่อยู่เดิม:
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

192 หมู่ 7 ถ.วิศิษฐ์ศรี
ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
จ.อุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์:  045-950577

Address:
Health and Share Foundation (HSF.)

192 Moo 7 Wisithsri Rd.
Khemarat้, Khemarat
Ubonratchathani 34170
THAILAND
Phone +66 45 950577

Email : healthandshare@gmail.com

แผนที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)