ที่อยู่:
อาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

โรงพยาบาลเขมราฐ

135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ

อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เบอร์โทร 045-950415 

Address:
Health and Share Foundation (HSF.)

The Biding of Border Public Health funded by the Embassy of Japan in Thailand 
THAILAND. Khemmarat hospital, 135 Arunpasert road, Khemmarat sub-district, Khemmarat district, Ubonratchathani province, Thailand 
Phone +66 45 950577

Email : healthandshare@gmail.com

แผนที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)