งานนำเสนอ1

 

 

 

 

 

 

 

“ปันหมู่” มาจากภาษาอีสาน มีความหมายว่า แบ่งปันให้เพื่อน

ร้านปันหมู่  เป็นกิจการเพื่อสังคมโดยการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ซึ่งเป็นมูลนิธิสาธารณประโยชน์ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสในสังคม วัตถุประสงค์ในการลงทุนดำเนินกิจการเพื่อสังคมครั้งนี้เพื่อให้มูลนิธิฯสามารถนำเงินผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจไปหมุนเวียนเพื่อนำไปช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสในชุมชน เช่น ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มชายรักชาย อีกทั้งส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้สำหรับกลุ่มผู้ขาดโอกาสในพื้นที่

การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของร้านปันหมู่ นอกจากผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพให้กับตนเอง หรือซื้อฝากคนอื่นแล้ว ทั้งผู้ซื้อและผู้รับยังได้รับความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าที่ได้ร่วมแบ่งปันต่อเพื่อนผู้ขาดโอกาสในสังคม

กระบวนการการทำงานที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

  1. ร้านปันหมู่ เป็นร้านที่รวบรวมของฝากของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน และความเป็นอีสาน
  2. ร้านปันหมู่เป็นร้านที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้สร้างรายได้จากสินค้าหัตกรรม 
  3. ร้านปันหมู่มีการเปิดพื้นที่หน้าร้าน แผงขาย และขายส่งในระบบออนไลน์

ผลกระทบทางสังคมที่ประเมินได้

  1. การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ และการให้บริการสุขภาพทางเพศ พร้อมกับให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งต่อ เรื่องเอดส์ และกระจายอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  2. ผลกำไรที่ได้จากการจำหน่าย จะนำเงินไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่

การบริหารและจัดการผลกำไร ดังนี้

  1. ใช้เป็นงบสำรอง 50 %
  2. ใช้สำหรับขยายผลกิจการ 30 %
  3. ใช้ในการสนับสนุนงานเพื่อสังคมของมูลนิธิ 20%

 

(อยู่ระหว่างการพัฒนากิจการ) 

สนใจสินค้า / ผลิตภัณฑ์ 
สำนักงานอำเภอเขมราฐ โทร 045 950577  
สำนักงานอำเภอวารินชำราบ โทร 045 953649     

ติดต่อคุณวรรณิภา คะณาจันทร์