Recent Posts

 • มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ
   

  มสป. พื้นที่การเรียนรู้ ระบบชุมชนในการดูแลสุขภาพประชากรข้ามชาติ

  จากการเป็นภาคีทำงานพัฒนาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ประเด็นสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธ์ุของประชากรข้ามชาติ  ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ  ร่วมกับ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โดย ได้มีการดำเนินโครงการร่วมกันมา 2 ระยะแล้ว คือ  ระยะที่ 1 โครงการ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ ( SRH ) ของแรงงานหญิงลาว  ( SRH1) ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2557-2559  ระยะที่ 2 โครงการการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ุและสุขภาพทางเพศ ของแรงงานหญิงลาว ( SRH2)  ระหว่างปี […]

   
   
 • ขึ้นบ้านใหม่ “อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
   

  ขึ้นบ้านใหม่ “อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

  รัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) The Government of Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) สนับสนุนอาคารจำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลเขมราฐ  โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเขมราฐ และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการขอรับสนับสนุนอาคารเพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความละเอียดอ่อน ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน ในการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่ชายแดน   โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ โรงพยาบาลเขมราฐ  และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ” […]

   
   
 • นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561
   

  นศ. มหาวิทยาลัยเมโอ ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านสุขภาพ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ปี 2561

  วันที่ 2- 8 กันยายน 2561  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น  ดังภาพกิจกรรมต่อไปนี้  ภาพ การปฐมนิเทศ เพื่อรู้จักความเป็นคนชายขอบ ข้อจำกัด และรู้จักการทำงานโดยภาพรวมของมูลนิธิฯ  ( 2 กย 2561) ภาพ นศ. นั่งรถตุ๊กๆ ชมบรรยากาศเมืองเขมราฐ  ( 2 กย 2561) ภาพ นศ. รู้จักการใส่ผ้าซิ่น เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอีสาน ( 2 กย […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ