Recent Posts

 • ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”
   

  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”

    ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ท้องถิ่นเพื่อน้อง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560  สถานที่ วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ในการจัดค่าย  1.เพื่อให้แกนนำเด็กเยาวชนมีเวทีในการ  ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ  การแสดงออกในทางสร้างสรรค์  ฝึกภาวะผู้นำ   จิตอาสา  รู้สึกถึงการมีคุณค่า  และมีความสนใจในการทำกิจกรรมชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา  ที่กระทบกับเด็กเยาวชน  และครอบครัว ชุมชน 3.เพื่อให้แกนนำเด็กเยาวชนได้ร่วมกันวางแผน และเสนอความต้องการในการจัดการแก้ไขปัญหา  มีส่วนร่วม 4.เพื่อเสริมสร้างการทำงานด้านเด็กอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ตำบล กิจกรรม 15-16 กรกฎาคม 2560 […]

   
   
 • ค่ายครอบครัว
   

  ค่ายครอบครัว

                  กิจกรรมค่ายครอบครัว 7-9 เมษายน 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและครอบครัวเรียนรู้จักการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศในครอบครัวและเพื่อการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดย เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่อง เอดส์ การดูแลสุขภาพทางเพศ / เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น     เพื่อเสริมสร้างพลังภายในตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน สถานที่ ภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน  สนับสนุนโดย สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย  จากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเด็กๆ มีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากคะ […]

   
   
 • 15-24 พ.ค.2560 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก
   

  15-24 พ.ค.2560 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-24พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ นวัตกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ในยุค 4.0 ขอเชิญร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรระดับโลก ในงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน               Mr. David Werner  Director of HealthWwrights,USA ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์กร  HealthWrights, USA http://www.healthwrights.org/ คุณเดวิดมีประสบการณ์อย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ