Recent Posts

 • ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มเยาวชน
   

  ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มเยาวชน

  ยุทธศาสตร์การทำงาน เพื่อพัฒนาและเสริมสมรรถนะทีมทำงานระดับตำบลในเรื่องเอดส์ เพศศึกษา การวิเคราะห์ชุมชน , จัดทำแผนพัฒนาชุมชน ,พัฒนาโครงการเสนอแหล่งทุนในระดับต่างๆ  และเสริมสร้างคณะทำงานเอดส์ระดับตำบล ในการพัฒนาระบบการทำงานด้านสุขภาพเข้าสู่แผนนโยบายในงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างกลไกชุมชนให้มีบทบาทการทำงานด้านเอดส์อย่างเป็นระบบและการระดมทุนสู่ชุมชน  จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการด้านสุขภาพ/เอดส์ในชุมชนระดับตำบล สร้างกระบวนการวิเคราะห์ต่อปัญหาสุขภาพ และโรคเอดส์ต่อกลุ่มเยาวชน ด้วยการใช้สื่อสารสาธารณะ , เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ,บทเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายเยาวชน และทีมทำงานชุมชน   การดำเนินกิจกรรม ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้วย ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและจัดจุดบริการถุงยางอนามัยให้ใช้ได้สะดวกมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของคณะทำงานกลไกการประสานงานระดับตำบลในการวิเคราะห์แผนงาน,เขียนโครงการ,ติดตามหนุนเสริมงานกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ การจัดตั้งและประชุมคณะทำงานด้านเอดส์ระดับท้องถิ่นระดับตำบล การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนให้เป็นวิทยากรชุมชน หรือ ทีมทำงานชุมชนและเครือข่ายทำงานด้านเอดส์ในการเป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ในชุมชนระดับตำบล โดยการประชุมกลุ่มประจำเดือน อบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการทำงานเรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษาให้กับคณะทำงานตำบล จัดทำแผนการป้องกันเอดส์ในชุมชนระดับตำบล อย่างมีส่วนร่วม การเขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน และแหล่งทุนต่าง ๆ […]

   
   
 • ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ
   

  ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ

  ยุทธศาสตร์การทำงาน สร้างเครือข่ายการทำงานป้องกันการติดเชื้อ และดูแลด้านสุขภาพ     ในกลุ่มของพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ เจ้าของสถานประกอบการ และลูกค้า ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ ส่งเสริมให้เข้าถึงบริการการรักษา และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบในการให้บริการ และการทำงานในกลุ่มพนักงานบริการชาวลาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   การดำเนินกิจกรรม 1. ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มพนักงานบริการชาวลาว และเจ้าของสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ  กิจกรรมประชุมประจำเดือน กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์ การป้องกัน และการประเมินอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และส่งต่อไปรับการรักษาเบื้องต้นยังสถานพยาบาล 2. เครือข่ายผู้ประกอบการ  กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรมทักษะการให้คำปรึกษากับเจ้าของสถานประกอบการ ประชุมภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบการดูแลสุขภาพที่เอื้อต่อการเข้าถึงการรักษาของพนักงานบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มพนักงานบริการชาวลาวมากยิ่งขึ้น 3. การเข้าถึงระบบบริการการรักษาที่โรงพยาบาล […]

   
   
 • ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มชายรักชาย
   

  ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553 | กลุ่มชายรักชาย

  ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้กลุ่มชายรักชายเข้าถึงบริการการป้องกัน การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจ และการส่งต่อเพื่อการรักษา เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการทำงานดำเนินงานด้านเอดส์อย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี   การดำเนินงานและกิจกรรม 1.ประเด็นการป้องการติดเชื้อรายใหม่ สร้างอาสาสมัครให้ความรู้ (MSM peer –educators) และเครือข่ายคนทำงานเชิงรุกในพื้นที่ โดยทำกิจกรรมลงพื้นที่ กิจกรรมสนับสนุนถุงยางอนามัยในพื้นที่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา การป้องกัน สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชาย มีจุดบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่ใกล้ชุมชน และกลุ่มชายรักชายเป็นผู้ประสานเพื่อส่งต่อข้อมูล การบริการระหว่างชายรักชายในชุมชน 2.ประเด็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การให้คำปรึกษาและตรวจเอดส์โดยสมัครใจ (VCT: […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ