Recent Posts

 • เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ
   

  เสี่ยวสุขภาพอำเภอเขมราฐ

  “เสี่ยว ” ในภาษาอีสาน มีความหมายว่า “เพื่อน”  ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนอำเภอเขมราฐ จึงได้เรียกตนเองว่า “เสี่ยวสุขภาพ”  โดยเป็นการร่วมตัวกันของอาสาสมัครทั้งไทย และลาว เพื่อส่งเสริมให้แรงงานแม่หญิงลาวที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น   นำสู่ความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของแรงงานหญิงลาว ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ของสหประชาชาติ ”  Leave no one behind” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  เป้าหมายระดับโลก และการทำงานในระดับท้องถิ่น นั้นมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไร  โครงการนี้ ชื่อเรียกเต็มๆ ว่า ” โครงการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ(SRH)ของแรงงานหญิงลาว” ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน […]

   
   
 • ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”
   

  ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”

    ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ท้องถิ่นเพื่อน้อง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2560  สถานที่ วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ในการจัดค่าย  1.เพื่อให้แกนนำเด็กเยาวชนมีเวทีในการ  ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ  การแสดงออกในทางสร้างสรรค์  ฝึกภาวะผู้นำ   จิตอาสา  รู้สึกถึงการมีคุณค่า  และมีความสนใจในการทำกิจกรรมชุมชน 2.เพื่อส่งเสริมให้แกนนำเด็กเยาวชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา  ที่กระทบกับเด็กเยาวชน  และครอบครัว ชุมชน 3.เพื่อให้แกนนำเด็กเยาวชนได้ร่วมกันวางแผน และเสนอความต้องการในการจัดการแก้ไขปัญหา  มีส่วนร่วม 4.เพื่อเสริมสร้างการทำงานด้านเด็กอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ตำบล กิจกรรม 15-16 กรกฎาคม 2560 […]

   
   
 • ค่ายครอบครัว
   

  ค่ายครอบครัว

                  กิจกรรมค่ายครอบครัว 7-9 เมษายน 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและครอบครัวเรียนรู้จักการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศในครอบครัวและเพื่อการป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดย เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่อง เอดส์ การดูแลสุขภาพทางเพศ / เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น     เพื่อเสริมสร้างพลังภายในตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน สถานที่ ภูสิงห์ ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน  สนับสนุนโดย สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย  จากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเด็กๆ มีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากคะ […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ