Recent Posts

 • เพศที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น
   

  เพศที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น

  เพศที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่น โดย ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ พ.บ., ศาสตราจารย์ ในปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จากแนวทางโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความอ่อนด้อยทางด้านการดำเนินชีวิต หรือการมีทักษะชีวิตที่ดี จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้วัยรุ่นไทยเป็นวัยรุ่นในยุคที่มีปัญหามากที่ สุด มีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้วัยรุ่นยุคใหม่ไร้ปัญหา. สำหรับปัญหาวัยรุ่นที่สำคัญ ได้แก่ 1. การตั้งครรภ์ไม่วางแผน ไม่ปรารถนาหรือไม่พร้อม. 2. การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคเอดส์จากการสำส่อนทางเพศ. 3. การใช้สารเสพติด. 4. การก่ออาชญากรรมทางเพศ. จากปัญหาสำคัญทั้ง 4 ปัญหา เมื่อนำมาวิเคราะห์จะพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในวัยรุ่นเป็น สำคัญ และเป็นเรื่องเพศที่ไม่ปลอดภัย เพราะ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้ […]

   
   
 • กิจกรรมอบรมพัฒนาและผลิตสื่อความรู้เรื่องเอดส์สำหรับ คณะทำงานด้านเอดส์(CTW)ในพื้นที่การทำงานองค์การแชร์ ประเทศไทย

  วันที่ 11 – 12 กันยายน 2553 ณ วราทิพย์โฮมสเตย์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ