Recent Posts

 • รณรงค์วันเอดส์โลก 2559 : “Leadership. Commitment. Impact.”
   

  รณรงค์วันเอดส์โลก 2559 : “Leadership. Commitment. Impact.”

  วันที่ 1 ธันวาคม 2531 คือเป็นปีแรกของการประกาศจากองค์กรอนามัยโลกในการจัดรณรงค์วันเอดส์โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีการกำหนด สัญลักษณ์ของ วันเอดส์โลก คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลาย  นอกจากสัญลักษณ์วันเอดส์โลกแล้ว ยังมีการกำหนดคำขวัญวันเอดส์โลก  ซึ่งคำขวัญแต่ละปี มีดังนี้ คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2531  Communication about AIDS: เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมใจกันทั่วโลก พ.ศ. 2532 Importance of […]

   
   
 • นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
   

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 องค์การ“แชร์”หรือ “SHARE”เป็นอักษรย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทำให้ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแชร์ในประเทศไทย  โดยองค์การแชร์ ในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 […]

   
   
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ สานสายใย สุขใจ ไทย-ลาว สองฝั่งโขง
   

  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ สานสายใย สุขใจ ไทย-ลาว สองฝั่งโขง

      ภาพ กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์    ภาพ ผู้อำนวยการ รพ.สต. นาแวง กล่าวรายงานความเป็นมาต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแวง ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกันดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัยจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาตาลและอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เมษายน ๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙           โดยในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้พัฒนาโครงการสานสายใย สุขใจ […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ