Recent Posts

 • โครงการประเมินความต้องการและส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงร้านคาราโอเกะ

  โครงการประเมินความต้องการและส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงร้านคาราโอเกะ  พื้นที่เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ที่มาและความสำคัญ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงเดือนมีนาคม 2557 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,328 คน เสียชีวิตแล้ว 781 คน แบ่งเป็นเพศชาย 4,328 คน เพศหญิง 2,000 คน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคล้ายคลึงกับภาพรวมของทั้งประเทศคืออยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ 25-34 ปี มากถึงร้อยละ 50.3 ทั้งนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 47.8 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ร้อยละ 27.6 โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันมากที่สุดร้อยละ […]

   
   
 • โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ในสถานศึกษา
   

  โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ในสถานศึกษา

  โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น ในสถานศึกษา  หลักการและเหตุผล           ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาของการพัฒนาประเทศไทย การดำเนินชีวิตของคนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน สภาพการแข่งขันและสภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตและประเพณีที่ปรับเปลี่ยนไป สภาวะความทันสมัย ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ครอบงำทุกคนให้เน้นวัตถุนิยม พ่อแม่หลายคนละทิ้งบุตรหลานไว้กับคนแก่เพื่อไปทำงานหารายได้ที่เมืองกรุง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจึงเป็นเพียงการลอกเลียนแบบพฤติกรรมผ่านเทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค โดยขาดการวิเคราะห์ พิจารณา ที่เท่าทันและเหมาะสม ซึ่งส่วนหนึ่งผู้ดูแลที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่เท่าทันต่อความสมัยใหม่ เพราะเติบโตในวัฒนธรรมการสอนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนจำนวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเพศ (gender) ที่เหมาะสมและขาดทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง โดยวัยรุ่นไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง การขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกวิธีและปลอดภัย ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเมื่อต้องอยู่กับเพศตรงข้ามตามลำพัง ส่งผลให้มีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อมและขาดการป้องกัน เด็กผู้หญิงหลายคนถูกล่อลวงไปข่มขืนและอนาจารทางเพศ เงื่อนไขดังกล่าวนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนนับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงและส่งผลต่อสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์และแนวโน้มแม่วัยรุ่นขณะนี้น่าเป็นห่วงยิ่ง “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง […]

   
   
 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บัดดี้ โฮม แคร์ (Buddy home care)
   

  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บัดดี้ โฮม แคร์ (Buddy home care)

     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บัดดี้ โฮม แคร์ (Buddy home care) หลักการและเหตุผล ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อสัดส่วนของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ ๑๐ เมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๕๖ สัดส่วนของประชากรสูงอายุได้เพิ่มสูงถึงร้อยละ ๒๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แสดงให้เห็นว่าในปี ๒๕๖๖ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๔.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และในปี […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ