Recent Posts

 • “โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง”

  โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานพัฒนาและคุ้มครองเด็กและครอบครัว เด็กและเยาวชนของเราทุกวันนี้ น่าห่วงเพียงใด ? จากการเก็บข้อมูลเรื่องเด็กในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า ๑ ใน ๓ ของเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี มีพัฒนาการที่ล่าช้าและส่งผลให้คะแนนEQ กับIQของเด็กช่วงวัยเรียนอายุ ๖-๑๑ ปีลดลงในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เด็กที่คะแนน EQ กับIQ ต่ำนั้น  ส่วนหนึ่งพบว่าเด็กอยู่ในครอบครัวที่ยากจน พ่อแม่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่และ ฝากลูกไว้ให้ผู้ดูแลคนอื่นเลี้ยงซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุ โดยให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นผู้ดูแลในช่วงกลางวัน ซึ่งศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ ครูพี่เลี้ยงก็ยังมีขีดความสามารถที่จำกัดในการทำงานเรื่องคัดกรอง/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ขณะเดียวกันในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแม่วัยรุ่นยังมีตัวเลขที่สูง วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงยังเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  […]

   
   
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ฯ
   

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ฯ

        โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (กะเทย เกย์ ทอม ดี้) เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  พื้นที่อำเภอนาตาล และเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาทั้งหมดในการดำเนินงานโครงการ ……..9……. เดือน  เริ่มโครงการ วันที่ …1… เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 35,500 บาท ( สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 2.วัตถุประสงค์ […]

   
   
 • สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
   

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

  สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมศักยภาพภายในให้กับเด็กและครอบครัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด รักเหนือรัก กับคนตรงหน้า ณ เวลาปัจจุบัน  ทำให้เด็กและครอบครัวได้รู้จักการรักตัวเอง การดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม มูลนิธิฯ ได้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 10 ทุน  ดังนี้ ทุนระดับปริญญาตรี ทุน ๆ ละ 10,000 […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ