Recent Posts

 • โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บัดดี้ โฮม แคร์ (Buddy home care)
   

  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บัดดี้ โฮม แคร์ (Buddy home care)

     โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส บัดดี้ โฮม แคร์ (Buddy home care) หลักการและเหตุผล ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อสัดส่วนของประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงขึ้นร้อยละ ๑๐ เมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๕๖ สัดส่วนของประชากรสูงอายุได้เพิ่มสูงถึงร้อยละ ๒๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แสดงให้เห็นว่าในปี ๒๕๖๖ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในประเทศไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ๑๔.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และในปี […]

   
   
 • “โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง”

  โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานพัฒนาและคุ้มครองเด็กและครอบครัว เด็กและเยาวชนของเราทุกวันนี้ น่าห่วงเพียงใด ? จากการเก็บข้อมูลเรื่องเด็กในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า ๑ ใน ๓ ของเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี มีพัฒนาการที่ล่าช้าและส่งผลให้คะแนนEQ กับIQของเด็กช่วงวัยเรียนอายุ ๖-๑๑ ปีลดลงในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เด็กที่คะแนน EQ กับIQ ต่ำนั้น  ส่วนหนึ่งพบว่าเด็กอยู่ในครอบครัวที่ยากจน พ่อแม่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่และ ฝากลูกไว้ให้ผู้ดูแลคนอื่นเลี้ยงซึ่งมักเป็นผู้สูงอายุ โดยให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นผู้ดูแลในช่วงกลางวัน ซึ่งศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ ครูพี่เลี้ยงก็ยังมีขีดความสามารถที่จำกัดในการทำงานเรื่องคัดกรอง/ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ขณะเดียวกันในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแม่วัยรุ่นยังมีตัวเลขที่สูง วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงยังเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง  […]

   
   
 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ฯ
   

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ฯ

        โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (กะเทย เกย์ ทอม ดี้) เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  พื้นที่อำเภอนาตาล และเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาทั้งหมดในการดำเนินงานโครงการ ……..9……. เดือน  เริ่มโครงการ วันที่ …1… เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 35,500 บาท ( สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 2.วัตถุประสงค์ […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ