Recent Posts

 • นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
   

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 องค์การ“แชร์”หรือ “SHARE”เป็นอักษรย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทำให้ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแชร์ในประเทศไทย  โดยองค์การแชร์ ในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 […]

   
   
 • รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ สานสายใย สุขใจ ไทย-ลาว สองฝั่งโขง
   

  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ สานสายใย สุขใจ ไทย-ลาว สองฝั่งโขง

      ภาพ กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์    ภาพ ผู้อำนวยการ รพ.สต. นาแวง กล่าวรายงานความเป็นมาต่อนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแวง ความเป็นมาของการดำเนินโครงการ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกันดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนทุนการทำวิจัยจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาตาลและอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เมษายน ๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙           โดยในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ได้พัฒนาโครงการสานสายใย สุขใจ […]

   
   
 • โครงการประเมินความต้องการและส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงร้านคาราโอเกะ

  โครงการประเมินความต้องการและส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มพนักงานบริการหญิงร้านคาราโอเกะ  พื้นที่เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ที่มาและความสำคัญ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงเดือนมีนาคม 2557 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6,328 คน เสียชีวิตแล้ว 781 คน แบ่งเป็นเพศชาย 4,328 คน เพศหญิง 2,000 คน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคล้ายคลึงกับภาพรวมของทั้งประเทศคืออยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ 25-34 ปี มากถึงร้อยละ 50.3 ทั้งนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 47.8 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ร้อยละ 27.6 โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันมากที่สุดร้อยละ […]

   
   

รู้จักเรา

 
 

ปฏิทินสุขภาพ