• เสีี่ยวสุขภาพ – อาสาสมัครไทย+ลาว การทำงานสุขภาพชายแดน

  • ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง”

  •