มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

เป็นจุดเชื่อมโยงการเข้าถึงสุขภาพและสิทธิของทุกคน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการแบ่งปัน

เป็นจุดเชื่อมโยงการเข้าถึงสุขภาพและสิทธิของทุกคน​

เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 2532 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ได้สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
และใช้สิทธิของตนได้

โครงการ

โครงการของเราเป็นประโยชน์ต่อบุคคลไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มสป. นำเสนอโปรแกรมทั้งระดับบุคคลและองค์กรที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนชายขอบมากยิ่งขึ้น และเข้าใจว่าโปรแกรมเหล่านี้ที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร​

มีส่วนร่วมกับเรา

มีส่วนร่วมกับเรา

มสป. นำเสนอโปรแกรมทั้งระดับบุคคลและองค์กรที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนชายขอบมากยิ่งขึ้น และเข้าใจว่าโปรแกรมเหล่านี้ที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร

สนับสนุนเรา​

การบริจาคให้กับ มสป. เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำในแต่ละท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองและปรับปรุงวิถีชีวิตของสังคมเพื่อความยั่งยืน

สนับสนุนเรา

การบริจาคให้กับ มสป. เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำในแต่ละท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองและปรับปรุงวิถีชีวิตของสังคมเพื่อความยั่งยืน

TRANSFORMATION LEADERS

Algot Enevoldsen Foundation
Mahidol University Institute for Population and Social Research
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
Embassy of Japan in Thailand
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
กระทรวงยุติธรรม
SHARE
Japanese Association in Thailand
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล
สำนักงานหักประกันสุขภาพแห่งชาติ
WE21 Japan
Algot Enevoldsen Foundation
Japanese Association in Thailand
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานหักประกันสุขภาพแห่งชาติ
SHARE
Embassy of Japan in Thailand
มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล
กระทรวงยุติธรรม
องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
Mahidol University Institute for Population and Social Research
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
WE21 Japan

ข่าวและกิจกรรม​