มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

เป็นจุดเชื่อมโยงการเข้าถึงสุขภาพและสิทธิของทุกคน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการแบ่งปัน

เป็นจุดเชื่อมโยงการเข้าถึงสุขภาพและสิทธิของทุกคน​

เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 2532 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ได้สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
และใช้สิทธิของตนได้

โครงการ

โครงการของเราเป็นประโยชน์ต่อบุคคลไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มสป. นำเสนอโปรแกรมทั้งระดับบุคคลและองค์กรที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนชายขอบมากยิ่งขึ้น และเข้าใจว่าโปรแกรมเหล่านี้ที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร​

มีส่วนร่วมกับเรา

มีส่วนร่วมกับเรา

มสป. นำเสนอโปรแกรมทั้งระดับบุคคลและองค์กรที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนชายขอบมากยิ่งขึ้น และเข้าใจว่าโปรแกรมเหล่านี้ที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร

สนับสนุนเรา​

การบริจาคให้กับ มสป. เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำในแต่ละท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองและปรับปรุงวิถีชีวิตของสังคมเพื่อความยั่งยืน

สนับสนุนเรา

การบริจาคให้กับ มสป. เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้ผู้นำในแต่ละท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเองและปรับปรุงวิถีชีวิตของสังคมเพื่อความยั่งยืน

TRANSFORMATION LEADERS

Embassy of Japan in Thailand
Ministry of Interior (Thailand)
Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani
Human Settlement Foundation
Ministry of Justice (Thailand)
SHARE
Japanese Association in Thailand
Ministry of Social Development and Human Security (Thailand)
ThaiHealth Promotion Foundation
Legal Status Network Foundation
National Health Security Office
WE21 Japan
Mahidol University Institute for Population and Social Research
Plan International Thailand
Embassy of Japan in Thailand
Legal Status Network Foundation
Ministry of Justice (Thailand)
Plan International Thailand
ThaiHealth Promotion Foundation
Human Settlement Foundation
Mahidol University Institute for Population and Social Research
Ministry of Social Development and Human Security (Thailand)
Regional Health Promotion Center 10 Ubon Ratchathani
WE21 Japan
Japanese Association in Thailand
Ministry of Interior (Thailand)
National Health Security Office
SHARE

ข่าวและกิจกรรม​