ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2 พ.ย.2557

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.)

ทอด ณ  วัดชัยภูมิการาม หมู่ ๗ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย)

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ กลุ่มเด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาด้านจิตใจให้กับกลุ่มผู้ประสบปัญหาและเด็กผู้ยากลำบากในสังคม อาทิเช่น เด็กติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเอดส์ เด็กพิการ เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทารุณกรรม ให้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การรักษาที่เท่าเทียม และการปกป้องคุ้มครองตลอดจนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข

          ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) ร่วมกับ วัดชัยภูมิการาม จึงได้กำหนดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้ และ เป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กยากลำบากในพื้นที่ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย  ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว  ให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณและอนุโมทนาล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้

 

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย)

ทอด ณ วัดชัยภูมิการาม หมู่ ๗ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา  ๐๘.๓๐  น.                   ตั้งองค์ผ้าป่า ณ วัดชัยภูมิการาม

เวลา  ๑๐.๔๙  น.                   พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างสำนักงานมูลนิธิฯ และ ทุนการศึกษาสำหรับเด็ก

เวลา  ๑๑.๐๐  น.                   ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  ๑๒.๐๐  น.                   ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

ร่วมบริจาคสมทบได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  สาขา เขมราฐ

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  หมายเลขบัญชี 507-038-6791
ติดต่อประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๙๑๔๑๒,๐๘๗-๕๑๘๕๗๒๖

  อ่านรายละเอียดรายชื่อฏีกาผ้าป่า คลิกที่นี้ ผ้าป่ามสป.