ถ้าต้องไปตรวจเลือดควรจะไปตรวจที่ไหนดี ที่ให้ผลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถเก็บความลับได้

กรณีตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน คลินิค ก็เชื่อถือได้เท่า ๆ กันเพราะใช้เกณฑ์ มาตรฐานเดียวกัน ส่วนระยะเวลาที่รอผลนั้นอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นกับทางสถานพยาบาลและวิธี การที่ใช้ในการตรวจ ส่วนเรื่องการเก็บเป็นความลับโดยระบบและกฎหมาย รวมทั้งจรรยาบรรณแล้ว ต้องเป็นความลับถ้าจะรั่วไหลเป็นเรื่องความบกพร่องหรือไม่รับผิดชอบของตัว บุคคล

ปัจจุบัน หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี สามารถไปขอรับบริการตรวจเลือดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยใช้สิทธิในระบบหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกันสังคมโดยใช้สิทธิตามโรงพยาบาลที่ขึ้น ทะเบียนไว้

ายชื่อสถานที่ให้บริการตรวจเลือดและให้การปรึกษา

กรุงเทพฯ
คลีนิคนิรนาม โทร. 02 256-4108, 02 256-4109
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00 – 19.00 น.และวันเสาร์ เวลา  09.00312.00 น.
โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค ถนนสาธรใต้ โทร. 2860431, 2860108, 2866382 โทรสาร 2873553
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง

ต่างจังหวัด
ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์
งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรคจังหวัด
โรงพยาบาลของ รัฐทุกแห่ง
โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553