ขึ้นบ้านใหม่ “อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) The Government of Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) สนับสนุนอาคารจำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงพยาบาลเขมราฐ  โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเขมราฐ และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการขอรับสนับสนุนอาคารเพื่อให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความละเอียดอ่อน ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน ในการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่ชายแดน โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ โรงพยาบาลเขมราฐ  และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เปิดอาคารใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ” อาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ” ซึ่งจะมีพิธีส่งมอบอาคารอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2561 นี้