นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ แลกเปลี่ยนงานด้านสุขภาพ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ผู้อำนวยการองค์การแชร์ เยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559

องค์การ“แชร์”หรือ “SHARE”เป็นอักษรย่อมาจากภาษาอังกฤษ Services for the Health in Asian and African Regions เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2526 ด้วยจิตวิญญาณ ปฎิภาณอันแน่วแน่และความหวังที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทำให้ตลอดเวลาองค์กรแชร์มุ่งเน้นการทำงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพการให้ความรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การแชร์ในประเทศไทย  โดยองค์การแชร์ ในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 มีพื้นที่ในการดำเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาองค์การแชร์ ประเทศไทย ได้ดำเนินการจดทะเบียนองค์กรเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) หรือ HEALTH AND SHARE FOUNDATION (HSF) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนและผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยมีแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญาประธาน

ด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างองค์การแชร์  และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป. ) ทำให้หลังจดทะเบียนสู่องค์การไทยแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นงานสุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 นี้ นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานเพื่อสุขภาพกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 (ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และมุกดาหาร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

สรุปภาระกิจ นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ระหว่างวันที่ 14- 17 พฤศจิกายน 2559 ดังภาพด้านล่าง

ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่  14 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สุรพล ลอยหา สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวต้อนรับ นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทำงานด้านสุขภาพเขตพื้นที่ชายแดน โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการประชุมและล่ามแปลภาษา

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า เยี่ยมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข

คุณพิมณทิพา มาลาหอม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลงานสุขภาพชายแดน

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า เยี่ยมกิจกรรมคลีนิกหมอครอบครัว โดยมี พญ. อมรรัตน์ เทพากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. สรรพสิทธิประสงค์ นำทีมลงพื้นที่และร่วมแลกเปลี่ยน

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมหมอครอบครัว

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า / คุณพิมณทิพา มาลาหมอ / คุณศิริวรรณ อาษาศรี ในงานประเพณีลอยกระทง

บรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกัลยาณมิตร จาก นายแพทย์สุรพล ลอยหา  นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา และคณะ

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ให้เกียรติบรรยายในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์

ภาพ ผู้ถูกเยี่ยม case เด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นทีอำเภอเขมราฐ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  เจ้าหน้าที่ มสป. และเทศบาลตำบลเขมราฐ นำนายแพทย์โทรุ ฮอนด้า ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เด็กและครอบครัวผู้ขาดโอกาส  ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

case : เด็ก และแม่ที่มีภาวะพิการ

ข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ถูกเยี่ยมบ้าน: หญิงลาว อายุ 25 ปี มีภาวะอัมพาตครึ่งซีก อยู่กระท่อมที่อยู่ในที่ดินของคนอื่น มีลูก 5 คน  สามีเป็นคนไทยมีรายได้ไม่แน่นอน และเป็นผู้ใช้ยาเสพติด บางครั้งใช้ความรุนแรงกับภรรยาที่อัมพาต

เมื่อทั้งสองคนไม่มีรายได้ ลูกๆ หาทางออกโดยการขอเงิน ขออาหารพระ หาหน่อไม้ขาย และไม่ไปโรงเรียนเพื่ออยู่ดูแลแม่ที่พิการ

ภาพ ลูกคนที่ 1 ของหญิงลาว เด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลแม่อัมพาตและน้องๆ อีก 3 คน

ในการเยี่ยมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ มสป. ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กร “ขอบคุณมาก” และมอบขนมจากร้านปันหมู่ -กิจการเพื่อสังคม มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับโลกกว้างต่อไป

โดยมูลนิธิฯ ได้มีการจัดประชุมการจัดการแก้ไขปัญหารายกรณีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 1 ครัั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย case นี้อยู่ในระหว่างกระบวนการประสานงานเพื่อบรรเทาปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องและแม่ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในไม่ช้า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เยี่ยมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพชายแดน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

สังเกตการณ์กิจกรรมอบรม ในโครงการ Buddy Home Care สนับสนุนโดย สปสช. เทศบาลตำบลเขมราฐ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า กล่าวทักทายกลุ่มผู้มีจิตอาสา และเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Buddy Home Care

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

นายแพทย์โทรุ ฮอนด้า แลกเปลี่ยนประเด็นการทำงานด้านสุขภาพ และปรึกษาหารือเรื่องการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับกับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Toru Honda’s Curriculum Vitae   (compiled on April 13, 2015)

1947Born in Aichi, Japan
1974Graduated from Medical School of Hokkaido University
1974-76Trained as a pediatrician in Hokkaido
1977-79Dispatched to Tunisia as a JOCV(Japan Overseas  Cooperation Volunteer) doctor and was greatly influenced by Alma Ata Declaration on PHC which was proclaimed just when Honda was on assignment in Tunisia.
1979-1983Worked as a rural doctor in Saku Central Hospital, Nagano Prefecture where Dr. Wakatsuki, the great pioneer in community medicine led PHC movement in post-war Japan
1983Participated in founding NGO/SHARE with colleagues
1985Participated in Emergency medical operation in Ethiopia where millions of people  suffered and perished from drought and starvation.   Started activity in Sanya, Tokyo where many homeless people were living in hard conditions.
1988Became the chairperson of SHARE
 Dispatched by SHARE to Cambodia for launching MCH activities
1991-92Studied PHC management course in AIHD, Mahidol University
1992Dispatched by Japan Red Cross Society to Sri Lanka and Bangladesh for evaluation of PHC projects in rural areas.
1993Joined Minatomachi Medical Center with Dr Sawada and Dr Nishina for medical care of foreign migrant workers
1995Participated in humanitarian operation in Hanshin-Awaji (Kobe) Great Earthquake  Assumed the position of head (president) of Horikiri Central Hospital, Katsushika, Tokyo
1999Started the SHARE’s involvement in Health Care and Education activities in Timor-Leste
2008Started working in Asakusa Hospital to get involved in the health care of aged, ailing and economically stricken population in Sanya
2011Participated in humanitarian operation for victims of Great Eastern Japan Earthquake in Kesennuma
2015Currently chairperson of SHARE, board members of Japan International Association of International Health, Institute of Primary Health Care in Tokyo, Campaign for Children of Palestine respectively.
[Award ] 
2001Oyama Health Foundation Health Award
2007Awarded Wakatsuki prize for community health contribution
2010Okinawa Peace Award for SHARE
2012Social Welfare Award by Mainichi Newspaper Foundation

PDF filed คลิก dr-hondas_cv