ปันหมู่

 

 

 

“ปันหมู่”

เป็นภาษาอีสาน  โดย“ปัน” มีความหมายว่า แบ่งปัน และ “หมู่” มีความหมายว่า เพื่อน ร่วมสองคำ คือ แบ่งปันให้เพื่อน“ปันหมู่” ในที่นี้เป็นได้ถูกตั้งให้เป็นชื่อของควายตัวหนึ่งที่มีความถ่อมตน จริงใจ ไม่โอ้อวด มีความอดทนต่อการทำงานหนักมีเขาที่เหลมคมพร้อมสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามา  แต่ทว่าคนส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความสำคัญ   ควาย “ปันหมู่” จึงเปรียบเหมือนภาพลักษณ์ของการทำงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่รักสงบ ต้องการแบ่งปันความสุข คลายความทุกข์ สร้างพื้นที่ปลอดภัย พร้อมสู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ที่ขาดโอกาสในสังคมมีสุขภาพที่ดี และมีสิทธิที่เท่าเทียม กับคนอื่นในสังคม 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ไม่เคยหยุดนิ่งแม้จะมีการดำเนินงานด้านเอดส์อย่างต่อเนื่องในหลายๆประเทศทั่วโลก จากสิถิติของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ณ สิ้นปี พ.ศ.2554 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 34.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วง 10 ปีก่อน ประมาณ 5 ล้านคน โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2.5 ล้านคน เฉลี่ยติดเชื้อนาทีละ 5 คน เสียชีวิต 1.7 ล้านคน เฉลี่ย 3 คนต่อนาที สถานการณ์เอดส์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2527-2555 มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยสะสมรวม 1,157,587 คน ยังมีชีวิตอยู่ 464,414 คน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,473 คน โดยเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 คน เสียชีวิตแล้ว 695,905 คน สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รายงานว่านับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงเดือนกันยายน 2555 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5,992 คน เสียชีวิตแล้ว 773 คน

                                จากข้อมูลการแพร่ระบาดดังกล่าว จะเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอดส์นั้นไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยเอดส์ไม่ใช่ปัญหาโรคภัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยปัญหาดังกล่าวได้ขยายวงกว้างขึ้นผกผันตามจำนวนและการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ  ดังเช่นอำเภอเขมราฐ นาตาล และโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ติดชายแดนไทย-ลาวติดกับแม่น้ำโขง มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 205 คน  การดำเนินงานด้านเอดส์ในระดับพื้นที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้ดำเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลายหลาย เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  กลุ่มชายรักชาย   กลุ่มเยาวชน    กลุ่มเครือข่ายร้านคาราโอเกะ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส และกลุ่มหน่วยงานในระดับพื้นที่ ในขณะที่แหล่งทุนและงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการด้านเอดส์มีจำนวนลดน้อยลงในทุกปี และการเป็นมูลนิธิขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ยิ่งทำให้การเข้าถึงแหล่งทุนมีความยากลำบากในการเข้าถึง เข้าหาและการพิจารณาให้การสนับสนุน 

                โดยการลงทุนทางธุรกิจของมูลนิธินี้จะทำให้มูลนิธิมีเงินหมุนเวียนและสามารถนำผลกำไรไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสในชุมชนอาทิกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เด็กพิการ เด็กกำพร้า พนักงานบริการร้านคาราโอเกะ และกลุ่มชายรักชายได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ  การเริ่มต้นดำเนินกิจการเพื่อสังคมของมูลนิธิฯ จะเกิดการส่งเสริมงานและการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชน  และ“ร้านปันหมู่” จะเป็นพื้นที่สำหรับผู้รับและผู้ให้ ได้สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือแบ่งปัน ส่งมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ โดยลูกค้าสามารถเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาและพัฒนาสังคมไทย ไปพร้อมๆกับร้าน     “ ปันหมู่” และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)  

” มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากร้านปันหมู่ เพื่อช่วยเหลืองานทางสังคมกันนะค่ะ”