รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ระหว่างเดือนมกราคม 2551 – เดือนมิถุนายน 2554 องค์การแชร์ ประเทศไทย

 ความเป็นมา

องค์การแชร์ (SHARE Organization) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีเป้าหมายองค์กร คือ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคน(กลุ่มเป้าหมาย) และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้คนเกิดการดูแลสุขภาพตัวเองขั้นพื้นฐาน และเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม องค์การแชร์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี .. 2526 โดยความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครด้านสุขภาพ ผู้ซึ่งต้องการแบ่งปันความสุขและความมีสุขภาพดีกับมวลมนุษยชาติ ปัจจุบันดำเนินโครงการใน 5 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก และแอฟริกาใต้

องค์การแชร์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2533 เพื่อดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข

มูลฐาน สุขภาพ และโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.. 2551 – ปัจจุบัน องค์การแชร์ ประเทศไทย เข้ามาดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในพื้นที่ตำบลเขมราฐ ตำบลหัวนา ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ และ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย ชายรักชาย พนักงานบริการร้านคาราโอเกะ กลุ่มเยาวชน ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานเอดส์ อำเภอเขมราฐ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรต้นแบบการทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชน

พันธกิจ (Mission)

มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่ทำงานด้านสุขภาพและเสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้และทักษะ แสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและชุมชน

เป้าประสงค์ (Goal)

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีสุขภาพดี

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน

 1. กลุ่มชายรักชาย

 2. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และพนักงานบริการ

 3. กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์

 4. กลุ่มเยาวชน

 5. กลุ่มผู้นำและเครือข่ายในการทำงานด้านเอดส์

พื้นที่ในการดำเนินโครงการ

อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอวารินชำราบ และอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ตั้งสำนักงาน

ตั้งอยู่เลขที่ 192 ถนนวิศิษฐิ์ศรี ม. 7 . เขมราฐ อ. เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี 34170 โทรศัพท์/โทรสาร 045-491412

Email: sharethailand@hotmail.co.th

เว็บไซด์: www.sharethailand.org

ได้รับการสนับสนุนหลัก จาก

 • กองทุนโลก (GF: Global Found) ตุลาคม 2552 – กันยายน 2557

 • สถาบันส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กันยายน 2553 – 2554

 • จากการบริจาคของประชาชนคนญี่ปุ่น

ผลการดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนธันวาคม 2553

กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเขมราฐ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการรักษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการดูแลรักษาสมาชิกผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และแก้ไขปัญหาเอดส์ร่วมกับชุมชนได้ด้วยตัวเอง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ สมาชิกกลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบ และครอบครัว

กิจกรรมการให้คำปรึกษา เพื่อดูแลด้านจิตใจ กิจกรรมเยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่มโดยแกนนำเพื่อให้คำแนะนำและติดตามสมาชิก การอบรมแกนนำ (เรื่อง การสื่อสารเรื่องโรคเอดส์, การเขียนโครงการ, การบริหารจัดการ) ค่ายครอบครัวและประชุมประจำเดือนกลุ่มเด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบฯ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และแกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ

2. ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ สุขภาพ และความต่อเนื่องในการรักษา

กิจกรรมประชุมประจำเดือน กิจกรรมอบรมการให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศ กับสมาชิกกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ และคนในชุมชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาต้านไวรัส โรคแทรกซ้อนฉวยโอกาส และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

3. ด้านสวัสดิการทางสังคมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์

สร้างเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ผู้นำชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ ทุนการศึกษาสำหรับเด็กได้รับผลกระทบฯ

ผลที่เกิดขึ้น

 1. มีแกนนำผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3 คน เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์ เช่น เยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษา ประชุมกลุ่มประจำเดือน เป็นวิทยากรสื่อสารให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา กับคนในชุมชน เขียนรายงานกิจกรรม และบริหารจัดการโครงการ

 2. มีกลุ่ม ชื่อกลุ่มมิตรภาพริมโขง เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีสมาชิกผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยใน 2 อำเภอ คือ อำเภอนาตาล และอำเภอเขมราฐ ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มฯที่ได้รับยาต้านไวรัสและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใหญ่จำนวน 284 คน (ผู้ใหญ่รับยาต้านไวรัส จำนวน 192 คน) เด็กจำนวน 12 คน

 3. มีการประชุมสรุปงานร่วมกันระหว่าง แกนนำกลุ่มฯ องค์การแชร์ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ โรงพยาบาลเขมราฐ ทุก 3 เดือน เพื่อติดตามความคืบหน้า การประชุมสรุปงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ เพื่อกำหนดทิศทาง ทุก 6 เดือน

กลุ่มชายรักชาย

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน

ส่งเสริมให้กลุ่มชายรักชายเข้าถึงบริการการป้องกัน การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีแบบสมัครใจ และการส่งต่อเพื่อการรักษา เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการทำงานดำเนินงานด้านเอดส์อย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินงานและกิจกรรม

1.ประเด็นการป้องการติดเชื้อรายใหม่

สร้างอาสาสมัครให้ความรู้ (MSM peer –educators) และเครือข่ายคนทำงานเชิงรุกในพื้นที่ โดยทำกิจกรรมลงพื้นที่ กิจกรรมสนับสนุนถุงยางอนามัยในพื้นที่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา การป้องกัน สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชายรักชาย มีจุดบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่ใกล้ชุมชน และกลุ่มชายรักชายเป็นผู้ประสานเพื่อส่งต่อข้อมูล การบริการระหว่างชายรักชายในชุมชน

2.ประเด็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ให้ข้อมูลและบริการเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การให้คำปรึกษาและตรวจเอดส์โดยสมัครใจ (VCT: Voluntary Counseling Testing) การดูแลรักษา และการช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เป็นมิตรต่อกลุ่มชายรักชาย และพัฒนาแกนนำชายรักชายเป็นอาสาสมัครในการบริการให้ข้อมูลความรู้ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการให้บริการด้านสุขภาพกับกลุ่มเพื่อนชายรักชาย

3.ประเด็นเพิ่มการเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น

การมีเข้าถึงถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีใช้อย่างต่อเนื่องโดยการประสานทรัพยากรในท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรม และเกิดกองทุนถุงยางโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนเองให้มีอุปกรณ์ ในการป้องกันตนเองได้ในระยะยาว สำหรับแจกจ่ายกลุ่มชายรักชาย ประชาสัมพันธ์

4.ประเด็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรในโครงการ

สร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อผลักดันในเชิงนโยบาย และความเคลื่อนไหวทางสังคม โดยผ่านการมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และประสบการณ์ กับเครือข่ายองค์กรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่

5. การติดตามประเมินผล และบันทึกบทเรียน

ประเมินและติดตาม กระบวนการดำเนินงาน แบบมีส่วนร่วมกับอาสาสมัคร กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐ เช่นเจ้าหน้าที่ในสถานบริการด้านการแพทย์ในพื้นที่ร่วมสรุปงานและติดตามการทำงาน แนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเนื้องานต่อไปในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

 1. มีกลุ่มชายรักชาย ชื่อ กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง ที่มีโครงสร้าง การแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มในการทำกิจกรรมด้านเอดส์ เพศศึกษา และสุขภาพในพื้นที่
 2. แกนนำชายรักชายสามารถเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศให้กับกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเขมราฐ
 3. มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเอดส์ อำเภอเขมราฐ
 4. กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง มีแกนนำชายรักชายที่สามารถเขียนโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.พะลาน) จำนวน 10,000 บาท สำหรับกิจกรรมเอดส์ในพื้นที่อำเภอนาตาล เทศบาลตำบลเทพวงศา และเทศบาลตำบลเขมราฐ สนับสนุนงบประมาณ สิ่งของ สถานที่ สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์วันเอดส์โลก (แห่งละ 5,000 บาท) รวม 10,000 บาท
 5. มีแกนนำชายรักชายในการทำงานกระจายในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร อย่างต่อเนื่องจำนวน 35 คน
 6. มีสมาชิกชายรักชาย จำนวน 23 คน เข้ารับการตรวจเลือดแบบสมัครใจที่โรงพยาบาลเขมราฐ และชายรักชาย จำนวน 7 คนได้รับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเขมราฐ
 7. แจกจ่ายถุงยางอนามัยไปสู่กลุ่มชายรักชาย ในพื้นที่ 3 อำเภอ (อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร) จำนวน 10,000 ชิ้น ( MOFA สนับสนุน 5,000 ชิ้น GF และโรงพยาบาล สนับสนุน 5,000 ชิ้น และเจลหล่อลื่นจำนวน 2,000 ชิ้น)

กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ

ยุทธศาสตร์การทำงาน

สร้างเครือข่ายการทำงานป้องกันการติดเชื้อ และดูแลด้านสุขภาพ ในกลุ่มของพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ เจ้าของสถานประกอบการ และลูกค้า ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ ส่งเสริมให้เข้าถึงบริการการรักษา และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบในการให้บริการ และการทำงานในกลุ่มพนักงานบริการชาวลาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินกิจกรรม

1. ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มพนักงานบริการชาวลาว และเจ้าของสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ

กิจกรรมประชุมประจำเดือน กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์ การป้องกัน และการประเมินอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และส่งต่อไปรับการรักษาเบื้องต้นยังสถานพยาบาล

2. เครือข่ายผู้ประกอบการ

กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรมทักษะการให้คำปรึกษากับเจ้าของสถานประกอบการ ประชุมภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบการดูแลสุขภาพที่เอื้อต่อการเข้าถึงการรักษาของพนักงานบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มพนักงานบริการชาวลาวมากยิ่งขึ้น

3. การเข้าถึงระบบบริการการรักษาที่โรงพยาบาล

จัดตั้งคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างร่วมกับโรงพยาบาลเขมราฐ ร้านคาราโอเกะ และพนักงานบริการในการเข้าตรวจสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน

 1. มีเครือข่ายสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ จำนวน 11 ร้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโครงการ

 2. มีพนักงานบริการจำนวน 52 คน (ร้านละ 5-7 คน) เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือน และอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 3. มีแกนนำสื่อสารข้อมูลเรื่องสุขภาพ และส่งต่อที่ร้านคาราโอเกะ จำนวน 10 คน (เจ้าของร้านคาราโอเกะ)

 4. มีกองทุนถุงยางอนามัยของเครือข่ายสถานประกอบการ ในการบริจาคเงินเพื่อซื้อถุงยางอนามัยราคาถูกให้บริการกับพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ

 5. มีจุดบริการข้อมูล เช่น แผ่นพับเรื่องสุขภาพ โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยสำหรับพนักงานบริการที่ร้านคาราโอเกะ

 6. มีคลินิกตรวจสุขภาพ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานบริการทุกวันพุธ ช่วงบ่าย มีคลินิกเคลื่อนที่เพื่อให้บริการการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ร้านโดยความร่วมมือขององค์การแชร์ ประเทศไทย โรงพยาบาลอำเภอเขมราฐ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

กลุ่มเยาวชน

ยุทธศาสตร์การทำงาน

เพื่อพัฒนาและเสริมสมรรถนะทีมทำงานระดับตำบลในเรื่องเอดส์ เพศศึกษา การวิเคราะห์ชุมชน , จัดทำแผนพัฒนาชุมชน ,พัฒนาโครงการเสนอแหล่งทุนในระดับต่างๆ และเสริมสร้างคณะทำงานเอดส์ระดับตำบล ในการพัฒนาระบบการทำงานด้านสุขภาพเข้าสู่แผนนโยบายในงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างกลไกชุมชนให้มีบทบาทการทำงานด้านเอดส์อย่างเป็นระบบและการระดมทุนสู่ชุมชน จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการด้านสุขภาพ/เอดส์ในชุมชนระดับตำบล สร้างกระบวนการวิเคราะห์ต่อปัญหาสุขภาพ และโรคเอดส์ต่อกลุ่มเยาวชน ด้วยการใช้สื่อสารสาธารณะ , เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ,บทเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายเยาวชน และทีมทำงานชุมชน

การดำเนินกิจกรรม

 1. ประสานขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้วย

 2. ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยและจัดจุดบริการถุงยางอนามัยให้ใช้ได้สะดวกมากขึ้น

 3. พัฒนาศักยภาพของคณะทำงานกลไกการประสานงานระดับตำบลในการวิเคราะห์แผนงาน,เขียนโครงการ,ติดตามหนุนเสริมงานกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

 4. การจัดตั้งและประชุมคณะทำงานด้านเอดส์ระดับท้องถิ่นระดับตำบล

 5. การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนให้เป็นวิทยากรชุมชน หรือ ทีมทำงานชุมชนและเครือข่ายทำงานด้านเอดส์ในการเป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้ในชุมชนระดับตำบล โดยการประชุมกลุ่มประจำเดือน อบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการทำงานเรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษาให้กับคณะทำงานตำบล

 6. จัดทำแผนการป้องกันเอดส์ในชุมชนระดับตำบล อย่างมีส่วนร่วม

 7. การเขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน และแหล่งทุนต่าง ๆ

 8. มีจุดบริการเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคเอดส์ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ แก่ชุมชนระดับตำบล

 9. รณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่เน้นปัจจัยเสี่ยงและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทางการเรียนรู้เพศศึกษา / เอดส์ ที่ถูกต้อง

 10. เวทีแลกเปลี่ยนบทเรียน และเครือข่ายการทำงานเอดส์ระดับภาค ,จังหวัด,ตำบล

 11. พัฒนาการสื่อสารด้านเอดส์ต่างๆ เช่นผ่านวิทยุชุมชน โดยทีมทำงานชุมชน

ผลการดำเนินงาน

 1. มีคณะทำงานชุมชนระดับตำบล ๆ ละ 1 คณะ ในพื้นที่ตำบลเขมราฐ ตำบลนาแวง ตำบลหัวนา และตำบลบุ่งมะแลง จังหวัดอุบลราชธานี (ที่ประกอบด้วยแกนนำเยาวชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรในพื้นที่)

 2. มีแกนนำเยาวชนสามารถสื่อสารเรื่องโรคเอดส์ การป้องกัน เพศศึกษา โดยประมาณตำบลละ 7-10 คน

 3. มีศูนย์ให้บริการถุงยางอนามัย และข้อมูลเรื่องสุขภาพ เอดส์ ตำบลละ 1 แห่ง

 4. เยาวชนแต่ละพื้นที่มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนการทำงานด้านเอดส์ เพศในชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง

 5. เยาวชนสามารถวางแผนกิจกรรม เขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน)

 6. มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ เช่น สปอตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของกลุ่มเยาวชน และโครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านสถานีวิทยุชุมชน และสื่อบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในการดำเนินงาน

 1. ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ (ภายใต้การดำเนินงานผ่านภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานเอดส์อำเภอเขมราฐ โดยมีนายอำเภอเขมราฐเป็นประธาน)

 2. หน่วยงานสาธารณสุข (สสจ.,สสอ,สอ. และเครือข่าย อสม.อำเภอเขมราฐ)

 3. โรงพยาบาลเขมราฐ

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. โรงเรียน และชุมชน

 6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขมราฐ

 7. ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเอดส์ อำเภอเขมราฐ