ผ้าป่าสาม้คคี เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2558  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับวัดภูมิการาม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานทอดผ้าป่าการกุศล          เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์  เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคุณพิมณทิพา มาลาหอม ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และมีผู้ใจบุญและมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและทอดผ้าป่า เป็นเงินจำนวน 82,811 บาท  โดยมูลนิธิฯ จะได้นำเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้เพื่อการดำเนินงานด้านเอดส์ตามวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าต่อไป

ณ โอกาสนี้ มูลนิธิฯ ใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว  ให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป