พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

พิธีส่งมอบอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ท่านนายอำเภอเขมราฐ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ท่านประธานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  ได้ให้เกีียรติร่วมต้อน  มิสเตอร์ โนโบรุ เซคิกุจิ อัครราชทูตญี่ปุ่น ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น  

ตามที่ โรงพยาบาลเขมราฐ ร่ วมกับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพ้ืนฐานและความมนั่ คงของ มนุษย์ (จีจีพี) เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่ น พร้อมจัดซ้ือ ครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 2,449,139 บาท โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ในระดับย่อยอย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรง ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าอาคารส่งเสริมด้านสาธารณสุขชายแดน โดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ได้เพิ่มพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพและทำกิจกรรมเพื่อรับใช้ผู้มารับบริการและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขมราฐและอำเภอใกล้เคียงสืบไปอีกหลายรุ่น โดยผู้มารับบริการมีสถานที่ที่ปลอดภัย ได้รับการบริการที่เป็นมิตร และอาคารฯ แห่งนี้ยังสามารถดำเนินกิจกรรมหลากหลายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคนในพื้นที่ชายแดนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยนำพาให้ทุกส่วนของชุมชนเกิดความเป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม พิธิส่งมอบอาคารสาธารณสุขชายแดนโดยความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคา 2561 ที่ผ่านมา