มสป. จัดกิจกรรมอบรมวัยรุ่นรู้ วัยรุ่นคิด ป้องกันเอดส์ ป้องกันภัย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม และวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) ร่วมกับกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง ( กลุ่มชายรักชาย) กลุ่มตะวันทอแสง ( แกนนำกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV พื้นที่อำเภอนาตาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาตาล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 250 คน  แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น   โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมอบรมฯ เพื่อ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะของเยาวชนในการมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้อย่างปกติ

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้น

3.เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ การป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ ที่เชื่อมโยง ต่อเนื่อง และจัดการได้อย่างเป็นระบบในระดับพื้นที่และท้องถิ่น

โดยการดำเนินกิจกรรมคร้งนี้ มสป. ได้ส่งเสริมบทบาทแกนนำกลุ่มชายรักชาย และกลุ่มแกนนำผู้ติดเชื้อ  HIV เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งพบว่าแกนนำดังกล่าวมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมเรื่องเอดส์ และเพศศึกษา ส่งผลให้น้อง เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความรู้เพิ่มขึ้นจากแบบประเมิน 15 ข้อก่อน – หลังเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

รุนที่ 1 เยาวชนตอบแบบสอบถามจำนวน 119 คน  ก่อนอบรมประเมินความรู้ได้ร้อยละ 55.36  หลังการอบรมประเมินความรู้ได้ ร้อยละ 88.74

รุ่นที่ 2 เยาวชนตอบแบบสอบถามจำนวน 124 คน  ก่อนอบรมประเมินความรู้ได้ร้อยละ 70.63 หลังการอบรมประเมินความรู้ได้ร้อยละ 80.89

การอบรมฯ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงความรู้ให้กับเยาวชนได้ถึงร้อยละ 80 แต่อย่างไรก็ตามนักเรียน หรือเยาวชนยังคงต้องการ การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลากรที่อยู่ใกล้ชิดในการป่มเพาะความรู้ ทัศนคติเรื่องเอดส์ และเพศในทิศทางที่เหมาะสม อีกทั้งค่อยประคองให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในเรื่องเพศ โดยเพื่อนนักเรียน และครู ต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าว  จากการทำแบบสอบถามเยาวชนร้อยละ 99 ตอบว่าเมื่อเพื่อนมีปัญหาฉันกล้าพาเขาไปขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยร้อยละ 95.54 ตอบว่าเมื่อตนเองมีปัญหาก็กล้าที่จะไปขอคำแนะนำจากคนที่รู้จัก นั้นหมายถึงเยาวชนรู้แหล่งบริการและไม่อายที่จะขอรับคำแนะนำเมื่อตนเองกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องเอดส์และเพศ

ท้ายสุดนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากโรงเรียนพังเคนพิทยาคาร และโรงเรียนดำรงวิทยา ที่ให้ความร่วมมืออันดีต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ขอบคุุณกัลยาณมิตร บุคคลากรจากโรงพยาบาลนาตาล กลุ่มตะวันทอแสง กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง ที่ร่วมสร้างสรรค์เนื้อหา  และร่วมคิดหลักสูตรกระบวนการอบรมในครั้งนี้