มสป. รับคณะศึกษาดูงานจากสหภาพแรงงานทาเคดา ประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิฯ ซึ่งเป็นองค์กรเล็กๆ ในพื้นที่ที่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลกระหว่างปี 2551-2556  ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในชุมชน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการสื่อสารในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย (Increased knowledge of safer sex behavior and communication in casual sex )
  2. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอดส์สำหรับเยาวชนและหนุ่มสาวในชุมชน ( Increased access to condoms youth and adolescents )
  3. เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการและมีนโยบายด้านเอดส์, สุขภาพในระดับพื้นที่ ( Increased HIV / AIDS management and policies among all relevant )

สหภาพแรงงานทาเคดา ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมด้านเอดส์ผ่านกองทุนโลก จึงได้ลงพื้นที่เพื่อดูผลผลิตของการดำเนินงานที่ยังคงอยู่

ด้วยเหตุนี้ สุขภาพและการแบ่งปัน จึงมีโอกาสได้ต้อนรับคณะตัวแทนจากสหภาพแรงงานทาเคดา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ลงมาเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามงานภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้เยี่ยมกิจกรรมกลุ่มสุขภาพของกลุ่มมิตรภาพริมโขง รพ. เขมราฐ (กลุ่มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ อำเภอเขมราฐ)  พร้อมทั้งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเขมราฐ   และสังเกตกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเอดส์ และเพศศึกษา ณ โรงเรียนบุ่งซวย ห้วยยาง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์รวมกัน

นอกจากนี้คณะทาเคดายังได้สนับสนุนของฝากของที่ระลึกจากร้านปันหมู่ กิจการเพื่อสังคมมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

ขอขอบคุณตัวแทนจากสหภาพแรงงานทาเคดา ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านเอดส์และเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันค่ะ