มสป. รับคณะศึกษาดูงานชาวญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16-22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิเ้พือสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้รับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเรียนรู้กิจกรรมด้านสุขภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557  ร่วมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ  HIV โดยแกนนำอาสาสมัครและสมาชิกกลุ่ม ได้เปิดโอกาสให้คนญี่ปุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมการพบกลุ่มและการเยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่ม

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 กิจกรรมกลุ่มชายรักชาย ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การศึกษาเรื่องเอดส์ เพศ กับเด็กนักเรียน

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน ณ บ้านนาขาม นำ้คำ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มนักศึกษาได้กล่าวว่า หลังจากที่ได้เรียนรู้กิจกรรมแล้วทำให้เขาคิดได้ว่า ” บางครั้งฉันก็ลืมไป ว่าฉันต้องทำอะไรให้กับคนอื่นๆ บ้าง  ”

และกล่าวว่ากิจกรรมของ มสป. ได้สร้างแรงบันดาลทำให้พวกเขาได้เรียนรู้จักการให้และการแบ่งปัน  เขาจะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นๆ ให้มากขึ้น