มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) สวัสดีปีใหม่ และมอบทุนการศึกษาปี 2558

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้นำเงินจะการระดมทุน ทั้งการทอดผ้าป่า การขายของฝากของที่ระลึก เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะอยากลำบาล เด็กในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธ์ไทร อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 48 ทุน  ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 96,000 บาท โดยหลังจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว ทางมุลนิธิฯ มีแผนในการติดตามเยี่ยมบ้านเด็กต่อไป

ในโอกาสนี้ตัวแทนเด็กๆ ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน และให้สัญญาว่าจะนำเงินดังกล่าวเพื่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ต่อไป และกล่าวขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มุลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เครือข่ายการทำงาน ที่ได้ให้ความเมตตา กรุณา มอบเงินทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

ซึ่งนอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้ว  มูลนิธิฯ ได้นำเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดี ที่ได้รับจากการบริจาคทั้งจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเขมราฐ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มูลนิธิกระจกเงา บ้านมิตรไมตรี และเครือข่ายเพื่อนๆ ทุกท่าน  เพราะสื้อผ้า สิ่งของที่ท่านไม่ใช้แล้วทำให้เด็ก ผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมได้เลือกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป   ทุกๆ ต่างมีความสุขและรอยยิ้มกันถ้วนหน้า

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเพื่อเครือข่าย อาทิเช่น ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราฐ ร้านกาแฟ ROOT 2050 ผู้นำชุมชนทุกท่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชปฏิบัติ ฝ่ายสุขาภิบาล โรงพยาบาลเขมราฐ และเพื่อนเครือข่ายทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้