มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จัดงานทอดผ้าป่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

โครงการ ผ้าป่าการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์และเด็กได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล

เอดส์นับเป็นปัญหาทางสุขภาพและสังคมที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของทุกประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยจากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด จนถึงปี พ.ศ. 2557 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นผู้ใหญ่สะสมแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 1,175,084 คน[1] ในจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 6,328 อำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี รวมจำนวน 327 ราย [2] จากการสำรวจข้อมูลเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ( เด็กเร่ร่อน เด็กพิการ เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กพิการ เด็กถูกทารุณกรรม เด็กไร้สถานะทางกฎหมาย เด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อายุระหว่าง 0-18 ปี ) ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,126 คน [3] ดังนี้

ตำบล

จำนวน

เขมราฐ

154

คน
หนองนกทา

122

คน
ขามป้อม

101

คน
หัวนา

190

คน
เจียด

143

คน
นาแวง

87

คน
หนองผือ

155

คน
หนองสิม

86

คน
แก้งเหนือ

88

คน

 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบันดำเนินโครงการด้านเอดส์ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  ในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยากอาทิเช่น    ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการร้านคาราโอเกะ และเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก  โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แต่สถานการณ์ด้านเอดส์ไม่หยุดนิ่ง  ยังคงพบปัญหาทั้งด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี การให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องการตีตราและเลือกปฏิบัติ  อีกทั้งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์  ผู้ขาดโอกาสทางสังคม และเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากอีกจำนวนมากมายที่ต้องการการสนับสนุนและการให้กำลังใจจากคนในชุมชน

ดังนั้นมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน(มสป.) ร่วมกับวัดชัยภูมิการาม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปสมทบกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การรักษาที่เท่าเทียม ตลอดจนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย  ได้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว  ให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2558

 

สถานที่ทอดผ้าป่า

ณ วัดชัยภูมิการาม หมู่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

รวบรวมข้อมูล และประชาสัมพันธ์แก่ภาคี เครือข่าย              1-30  มีนาคม 2558

จัดพิมพ์ซอง                                                         25-30 มีนาาคม 2558

ประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค   1-30  เมษายน 2558

รวบรวมซองผ้าป่า ต้นผ้าป่า                                   1-30 พฤษภาคม 2558

ทอดผ้าป่า

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2558  (ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม)

ทอด ณ วัดชัยภูมิการาม หมู่ 7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา  08.30  น.              ตั้งองค์ผ้าป่า ณ วัดชัยภูมิการาม

เวลา  10.49  น.              พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ /ผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบ

เวลา  11.00  น.               ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  12.00  น.               ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำผ้าป่า
  2. มีทุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์และเด็กที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์มีการดูแลและเด็กที่ได้รับผลกระทบ มีการดูแลสุขภาพของตนเอง เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน การรักษาที่เท่าเทียม และอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

         มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)

         ที่อยู่ 192 หมู่ 7 ถนนวิศิษฐิ์ศรี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

         โทร 045-950577

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปรานี วินัง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม โทร 089-4264342

 


[2] สถานการณ์เอดส์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม 2557

[3] ผลการสำรวจข้อมูลเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน ( CHILDLIFE) ระหว่างปี 2555-2557 ที่มา http://www.aidsaccess.com/childlife/rep-num-overall.asp