รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ฯ

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%871     %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%873

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (กะเทย เกย์ ทอม ดี้) เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  พื้นที่อำเภอนาตาล และเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ระยะเวลาทั้งหมดในการดำเนินงานโครงการ ……..9……. เดือน  เริ่มโครงการ วันที่ …1… เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 35,500 บาท ( สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

2.วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพศทางเลือก (กะเทย เกย์ ทอม ดี้) ให้การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย

 • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเพศทางเลือกในพื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล
 • เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและค้นหาแกนนำกลุ่มรุ่นใหม่ พื้นที่อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล
 • เพื่อให้แกนนำรุ่นใหม่มีความรู้ และสามารถให้คำแนะนำเรื่องการตรวจเลือดได้
 • เพื่อให้กลุ่มเพศทางเลือกเข้าถึงเครื่องมือในการป้องกันได้ง่ายขึ้น

กิจกรรมและผลการดำเนินโครงการ  ดังนี้

ผลที่กำหนดในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ผลที่เกิดจากการดำเนินการ
 1. ประชุมแกนนำกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง

13509002_1045227515512380_8849568057479142135_n

 

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2559

แกนนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน

ได้ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการและมีการวางแผนการทำ Mapping

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

แกนนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน

–   มีการออกแบบกิจกรรมพบกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

–   ฝึกการเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรที่ได้รับมอบหมาย

–   จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2559

แกนนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน

–   สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

–   ตรวจสอบข้อมูล Mapping

–   แผนการดำเนินงานต่อไป

2. จัดทำ Mapping Update จำนวน กะเทย เกย์ ทอม ดี้ อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี

 

มีฐานข้อมูลกลุ่มความหลากหลายทางเพศในพื้นที่เขมราฐ และอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 210 คน แยกตามอัตลักษณ์ทางเพศ  เป็นคนในพื้นที่เขมราฐ 135 คน อำเภอนาตาล 65 คน และมาจากพื้นที่อำเภออื่นๆ จำนวน 10  คน

กลุ่มความหลายหลาย จำนวน (คน)
1.       เกย์ 17
2.       กะเทย 120
3.       ทอม 39
4.       ดี้ 14
5.        ไบ 17
6.       เลสเบี้ยน 3
3. จัดกิจกรรมพบกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (กะเทย เกย์ ทอม ดี้)  โดยการสนับสนุนบทบาทแกนนำกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขงจัดกิจกรรมพบกลุ่ม

img_2345

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%8716

จัดกิจกรรมพบกลุ่มจำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 71 คน  จากการประเมินผลก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความรู้ความรู้เรื่องเอดส์ การป้องกัน การดูแลสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง  โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้คิดเป็นร้อยละ 65 และหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ถูกต้องร้อยละ 85

ทั้งนี้แกนนำกลุ่ม MSM มีความมั่นใจในการแนะนำข้อมูลเรื่องเอดส์ การดูแลสุขภาพทางเพศ และการตรวจเลือดแบบสมัครใจ โดยร้อยละ 34 เคยแนะนำให้เพื่อนไปตรวจเลือด  HIV

 

แกนนำจำนวน  6  คน มีความมั่นใจในการแนะนำข้อมูลเรื่องเอดส์และการป้องกัน สามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลให้กับเพื่อนๆ ได้

4. สนับสนุนถุงยางอนามัย ณ จุดบริการ

 

มีจุดบริการถุงยางอนามัย 9 จุด  ได้แก่

อำเภอเขมราฐ : 7 จุด

1.       ซุ้มโค้ก บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า อ. เขมราฐ

2.       ร้านเสริมสวยพรรณวี ต. หนองสิม

3.       บ้านคุณมุนี  ต. หนองผือ

4.       บ้านโคมแดง หลังไฟฟ้า ( บ้านแกนนำ)

5.       ร้านส้มตำแม่หล่อง

6.       บ้านน้องปอย ต. เจียด อำเภอเขมราฐ

7.       สำนักงานมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

อำเภอนาตาล : 2 จุด

1.       บ้านน้องฟรุ๊ก บ้านโนนตาล

2.       บ้านน้องแทน หลังโรงเรียนดำรงวิทยาคาร

–   มกราคม- สิงหาคม 2559 แจกถุงยางอนามัย 2,142 ชิ้น

–   โดยจุดดังกล่าวมีถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่นไว้แจกจ่ายให้แก่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มคนทั่วไป

ปัญหาที่พบ

ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพศทางเลือก (กะเทย เกย์ ทอม ดี้) ให้การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ปัญหาที่พบคือ

 1. ความยากลำบากในจัดทำ Mapping และรวบรวมรายชื่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากแกนนำสามารถเข้าถึงกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  มีการรวบรายชื่อจากการทำ snow ball เท่านั้น   นอกจากนี้ แกนนำและคนทำงานไม่มีตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกะเทยรุ่นเก่าและกะเทยรุ่นใหม่
 2. แกนนำกลุ่มความหลากหลายทางเพศรุ่นใหม่ที่ค้นพบไม่มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 3. โดยวิถีเพศของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในพื้นที่พบว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศรุ่นใหม่ยังไม่มั่นใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง บางคนยังไม่สามารถระบุได้ ส่งผลต่อการพัฒนาและออกแบบดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเอง นอกจากนี้กลุ่มความหลากหลายทางเพศกลุ่มเดิม ก็มีความลื่นไหลทางเพศเพิ่มมากขึ้น และบางคนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของตนเองทำให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดกิจกรรมพบกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้
 4. ขาดแคลนถุงยางอนามัยที่เหมาะสมกับความต้องการในการแจกจ่าย ( ขาดแคลนถุงยางอนามัยขนาด 49) ให้กับจุดจ่ายถุงยางอนามัย
 5. ทัศนคติ “เอดส์ ไม่ตรวจ ไม่ติด” และความกังวลต่อภาวะหลังการติดเชื้อ HIV ประกอบกับการเลือกปฏิบัติและการตีตราในกลุ่มเกย์ กะเทย ทำให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศตัดสินใจไม่ตรวจเลือดHIV ถึงแม้จะมีข้อมูลเรื่อง  HIV

 

 ข้อเสนอแนะ

การดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มความหลากหลายทางเพศ มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ควรมีแกนนำกลุ่มความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในระดับพื้นที่ เพื่อลดช่องว่างระหว่างเพศ จะทำให้การเข้าถึงมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้น

2.ควรมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มความหลากหลายทางเพศ การสนับสนุนข้อมูลเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ ระบบบริการด้านสุขภาพของรัฐในกลุ่มความหลายหลายทางเพศ   โดยแกนนำในแต่ละกลุ่มจะมีบทบาทในการประสานงานกับผู้ประสานงานหลัก ประสานงานกับสมาชิกเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสาร แจกจ่ายถุงยางอนามัย และร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสนับสนุนเครื่องมือป้องกัน สื่อข้อมูล และจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างโครงข่ายให้มีความชัดเจน มั่นคงในด้านการปฏิบัติงาน

3.ในการสนับสนุนนโยบายยุติปัญหาเอดส์ โครงการที่ดำเนินในกลุ่มความหลากหลายทางเพศควรมีประเด็น  1) การค้นหาเข้าถึง 2)การตรวจรักษา และ3)การคงอยู่ในระบบ  โดยการดำเนินงานที่ครอบคลุมและรวดเร็ว ลดกระบวนการทำงานที่ทับซ้อนและละเอียดอ่อนในงานบริการ

4.ควรมีจุดบริการให้คำปรึกษาให้กับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่สามารถให้คำแนะนำที่หลากหลายประเด็นเกี่ยวกับเพศภาวะ และสุขภาวะทางเพศ  นอกจากนี้ยังคาดหวังให้จุดบริการดังกล่าวสามารถให้การสนับสนุนด้านวิชาการให้กับคนทำงาน  เป็นตัวกลางในการประสานส่งต่อ และสนับสนุนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ต้องการ

 • งบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแกนนำเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมให้กับเพื่อนสมาชิกที่ต่อเนื่อง
 • ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น
 • สื่อ โฆษณา
 • การสร้างภาคี ( โรงเรียน สาธารณสุข ร.พ. เทศบาล กศน. ) ความร่วมมือในการดำเนินงานใน
 • การพัฒนาศักยภาพภาพคนทำงานในประเด็นงานบริการ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • วางแผนงานต่อไปในอนาคต
 • ส่งเสริมให้ MSM  ในการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์
 • เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการ พัฒนาแหล่งบริการ จุดรวมตัว พื้นที่ปลอดภัย
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกัน การตรวจเลือด การแจกจ่ายถุงยางอนามัยอย่างจริงจัง ครอบคลุมพื้นที่
 • พัฒนาความสามารถแกนนำรุ่นใหม่
 • สื่อข้อมูล เพื่อสนับสนุนแกนนำที่ทำงานในพื้นที่