วันเอดส์โลก

AIDS getting to Zero  : เป็นสโลแกนหรือคำขวัญที่โครงการเอดส์ที่สหประชาชาติจะใช้รณรงค์เรื่องโรคเอดส์ โดยที่ Zeroหรือศูนย์ ที่หมายถึงประกอบด้วย 3 ศูนย์ (000) ศูนย์แรกคือการที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (Zero new infection) ศูนย์ที่สองคือการที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ (Zero death) และศูนย์สุดท้ายคือการไม่มีการตีตราหรือการแบ่งแยกผู้ติดเชื้ออีกต่อไป (Zero stigma and discrimination) 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีสำนักงานตัั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ อำเภอเขมราฐ ( โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม รพ.  สาธารณสุข กศน. เทศาบาลเขมราฐและกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเช่น กลุ่มมิตรภาพริมโขง กลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง กลุ่มตะวันทอแสง อสม. พ่อค้า ประชาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านเอดส์ในวันที่ 30 พ.ย. 2558 ณ บริเวณตลาดนัดอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมมีทั้งการแสดงจากกลุ่มฟ้าสางที่ริมโขง การให้ความรู้ทั้งบนเวทีและบริเวณนิทรรศการ  เกมส์เรื่องเอดส์ชิงรางวัล ประกวดวาดภาพ  ห้องสมุดเคลื่อนที่จาก กศน.  และป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รถตุ๊กตุ๊ก

ขอขอบพระคุณเทศบาลเขมราฐ เทศบาลเทพวงศา องค์การแชร์ และกลุ่มอาสาสมัครทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้