สมาคมญีปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดน


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้นำเงินทุนการศึกษาจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ส่งมอบให้กับเด็กๆ ผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดน  โดยเด็กๆ กลุ่มดังกล่าวต่างมีความใฝ่ฝันและตั้งใจจริงที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีคุณวรพงษ์ หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ และ คุณลัดดา ไวยวรรณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.)  เป็นตัวแทนในการส่งมอบทุน จำนวน 8 ทุน ดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษา 2,500 บาท จำนวน 2 ทุน
  2. ระดับมัธยมศึกษา 4,000 บาท จำนวน 4 ทุน
  3. ระดับปริญญาตรี จำนวน 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน

ภายหลังจากการมอบทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจะได้เยี่ยมบ้านติดตามสนับสนุน ให้คำปรึกษา เพื่อให้เด็กๆ ได้ก้าวเข้าใกล้ความฝันของตนเองได้อย่างมากที่สุด  ณ โอกาสนี้ เด็กกลุ่มปันปัน ได้เตรียมการ์ดและจดหมายขอบคุณคณะกรรมการสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ สำหรับเด็ก  และขอขอบคุณโรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณค่ะ