สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมศักยภาพภายในให้กับเด็กและครอบครัวในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด รักเหนือรัก กับคนตรงหน้า ณ เวลาปัจจุบัน  ทำให้เด็กและครอบครัวได้รู้จักการรักตัวเอง การดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม มูลนิธิฯ ได้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 10 ทุน  ดังนี้

  • ทุนระดับปริญญาตรี ทุนๆ ละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน รวม  40,000 บาท
  • ปริญญาตรี ทุนๆ ละ 7,500 บาท จำนวน 1 ทุน
  • ระดับประถม-มัธยม จำนวน 5 ทุน ๆละ 2,500 บาท

รวมมอบทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท

นอกจากนี้เด็กๆ กลุ่มดังกล่าวจะได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน   และเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพ  รวมถึงได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

ด้วยการสนับสนุนดังกล่าว เด็กและครอบครัวกล่าวเป็นนำเสียงทำนองเดียวกันว่า “ตนเองรู้สึกมีกำลังใจ มีความสุข จากการที่ได้แบ่งปันประสบการณ์การจากเพื่อนในกลุ่ม ได้ระบายความทุกข์ใจ ได้ให้คำแนะนำคนอื่นในสิ่งที่ตนสามารถทำได้ดี เช่น การเกษตร การเพาะปลูก รู้สึกขอบพระคุณสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ทั้งๆ ที่พวกเราอยู่ห่างไกลแต่ยังได้รับการแบ่งปันสิ่งดีๆ อย่างต่อเนื่อง  ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่ค่อยติดตาม เยี่ยมเยียน ประสานงานส่งต่อเมื่อครอบครัวของตนเองมีปัญหา  ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี  โรงพยาบาลเขมราฐ  แกนนำกลุ่มมิตรภาพริมโขง  กลุ่มตะวันทอแสง ที่ได้สร้างความมั่นใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว  สิ่งเหล่านี้ทำให้ตนเองไม่รู้สึกโดดเดียวในการเผชิญต่อปัญหาในชีวิต”