สมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี

นักเรียนทุนและครอบครัว
นักเรียนทุนและครอบครัว

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ขาดโอกาสทางสังคมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ( มสป.) ได้นำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากจากสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย มอบให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 6 ทุน  ดังนี้

  • ทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน  12,000 บาท 
  • ระดับมัธยม จำนวน 1 ทุน  5,000 บาท
  • ระดับประถม จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวม 12,000 ่บาท 
  • กศน. จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
  • นอกจากนี้ยังได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากมูลนิธิฯ เช่น การรับบริจาค และการวางกล่องบริจาค มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนอีกจำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

รวมมอบเงินทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 37,000 บาท

มูลนิธิเพืื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เด็กและครอบครัวของผู้ได้รับทุน ขอขอบพระคุณสมาคมคนญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย  ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษา และกิจกรรมดีๆ  อย่างต่อเนื่อง  

ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ที่ค่อยติดตาม เยี่ยมเยียน ประสานงานส่งต่อเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี  คุณพิมณทิพา มาลาหอม ที่ได้รวมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ

ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลเขมราฐ  แกนนำกลุ่มมิตรภาพริมโขง และกลุ่มตะวันทอแสง  ที่ได้สร้างความมั่นใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว  

ขอขอบพระคุณ คุณแม่บุญยอ ประธานชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และอาจารย์จาก ที่ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณคุณพิมณทิพา มาลาหอม คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และผู้รวมบริจาคเงินทุนการศึกษาทุกท่าน 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดช่วยดลบันดาลปกปักรักษา ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง พบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป …. ขอขอบพระคุณคะ