สหภาพแรงงานทาเคดะ เยี่ยมชมกิจกรรมมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน

ทาเคดะ เป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ที่มีบริษัทในเครือข่ายกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และเป็นบริษัทที่สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนโลก (The Global Fund) ในการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน  (มสป.) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านเอดส์และสุขภาพในพื้นที่ชายแดนอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี 2551 และเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน

การที่บริษัทยาทาเคดะมีมากมายหลายสาขาทั่วโลก จึงได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานทาเคดะและมี CSR เพื่อคืนกำไรจากการผลิตยาสู่สังคม สหภาพแรงงานทาเคดะมีความสนใจอย่างมากในการเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยงานเล็กๆ ที่ดำเนินกิจกรรมอย่างเอดส์จริงจังในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้ตัวแทนจากสหภาพแรงงานทาเคดะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงว่า นโยบายและการสนับสนุนงานด้านป้องกันเอดส์จากระดับโลกจะถึงระดับพื้นที่ได้อย่างไร  การเยี่ยมสังเกตการณ์กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันจึงเป็นวิธีการหนึ่งของการค้นหาคำตอบดังกล่าวโดยนอกเหนือจากการเรียนรู้งานเรื่องเอดส์แล้ว สหภาพแรงงานทาเคดะ ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เด็กๆในโรงเรียนอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน จึงเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ศึกษาดูงานของสหภาพแรงงานทาเคดะ ซึ่งปี 2560 นี้นับเป็นครั้งที่ 5 ของการเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ มูลนิธิฯ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะฯ เพราะนับได้ว่าได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเอดส์ของระดับพื้นที่สู่ระดับโลก

และนี้คือภาพกิจกรรมและบรรยากาศการเยี่ยมสังเกตการณ์ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสหภาพแรงงานทาเคดะ และในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา